A A A

2013 blir et år i medvirkningens ånd

teamwork

Kommuneplanarbeid pågår

Alta kommune er godt i gang med planprosessen for rullering av kommuneplanens samfunnsdel. Medvirkning med parter og interesser i Alta-samfunnet blir et hovedtema fram til høsten, og planprosessen fikk en svært god oppstart med SWOT-analyse før påske.

Kommunen har som planmyndighet krav i plan- og bygningsloven om å sørge for åpen, bred og tilgjengelig medvirkningi lokalsamfunnet og dialog med organsierte og uorganiserte interesser. Lovens bestemmelse innebærer en plikt til å iverksette aktive tiltak for å få til den ønskete medvirkningen. Kommunen har et særlig ansvar for å sikre medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging for å kunne delta, herunder barn og unge.

Iht. til fastsatt planprgram vil Alta kommune svare på denne forutsetningen som ligger i lovverket. Startskuddet gikk 21. mars da om lag 70 personer var samlet til en dagssamling med prosess for Alta-samfunnet som ledet ut i en SWOT-pluss under kyndig prosessledelse fra Kreativ Industri. På deltakerlista fantes politikere, kommuneadministrasjonen, samt talspersoner for nærings- og organisasjonsliv i Alta. Bildene over viser litt av engasjementet på prosessamlingen.

SWOT-analysen vil brukes som et grunnlag i den videre planprosessen, men samtidig suppleres med egne medvirkningsopplegg for satsingsområdene i denne rulleringen av kommuneplanens samfunnsdel:

  • Kunnskap og kompetanse
  • Næringsutvikling og nyskaping
  • Trivsel og livskvalitet
  • Attraktivt regionsenter i utvikling

Planprogram og informasjon om planprosessen framover kan leses på samlesida for rulleringen av kommuneplanens samfunnsdel: Les mer
 

20130321_lsh_3
Prosess for Alta-samfunnet 21. mars.
20130321_lsh_2
Gruppearbeid mot SWOT-analyse.
20130321_lsh_1
Mange engasjerte deltakere.

Skjema