Plankart+Kvitberget_300x311

Kunngjøring:

Vedtatt reguleringsplan - Detaljregulering for Kvitberget boligfelt

Kommunestyret har i møte 06.03.2017, sak PS 15/17, vedtatt detaljregulering for Kvitberget boligfelt i Tverrelvdalen.

Formålet med planarbeidet har vært å legge til rette for utbygging av frittliggende eneboliger, tilrettelegge for gode boligkvaliteter, sikre lekearealer og at boligene i størst mulig grad tilpasses til terrenget. En viktig problemstilling har vært å finne en løsning for adkomst til feltet.

Planen tilrettelegger for 17 eneboligtomter med tilhørende teksnisk infrastruktur. Boligfeltet inneholder to nærlekeplasser, som er plassert slik at de i størst mulig grad kan opparbeides i tråd med krav til universell utforming.

Sakens dokumenter kan leses her (ønskes dokumentene tilsendt, ta kontakt med Alta kommune):
Saksprotokoll fra kommunestyret
Saksutredning
Plankart
Bestemmelser og retningslinjer
Planbeskrivelse med vedlegg

Mulige krav om erstatning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være satt fram skriftlig senest 3 år etter denne kunngjøringen. Kommunens vedtak kan påklages iht. plan- og bygningslovens § 1-9 til Fylkesmannen innen 3 uker fra kunngjøring.

Klager fremsettes skriftlig til Alta kommune ved Avd. for samfunnsutvikling, Pb. 1403, 9506 Alta eller per e-post: postmottak@alta.kommune.no