A A A
IMG_3041

Vedtatt plan - Kommunedelplan for boligpolitikk

Alta - Et godt sted å bo

Kommunestyret vedtok i møtet 18.06.19, sak PS 42/19, en ny kommunedelplan for boligpolitikk i Alta.

Arbeidet med en boligpolitisk kommunedelplan for Alta kommune er et viktig steg på veien mot målene som er satt i den nasjonale strategien Bolig for velferd. Å bo godt og trygt er en viktig forutsetning for å kunne ta utdanning, delta i arbeidslivet, danne familie og ta vare på helsen vår. Boligen er også en viktig ramme for det sosiale livet, og er med på å gi tilknytning til et nærmiljø og et lokalsamfunnet.

Kommunedelplanen består av to deler: en beskrivende del med mål og strategier for kommunens boligpolitikk, og en handlingsdel med tiltak for å oppnå de ulike målene. Handlingsdelen skal følge økonomiplanen og revideres årlig.

Foreløpig legges plandokumentet ut slik det lå ved offentlig ettersyn. Kommunestyrets vedtak innarbeides i den endelige versjonen når den sendes til trykk. Når dette er klart vil det foreløpige dokumentet byttes ut.

Kommunedelplan for boligpolitikk - Plandokument
Kommunedelplan for boligpolitikk - Statistikkvedlegg
Saksutredning til sluttbehandling
Protokoll fra kommunestyrets behandling
Melding om politisk vedtak

 

Skjema