Vedlikhold av kommunale veiarealer

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Alta kommune avdeling kommunalteknikk har ansvar for sommer- og vinter vedlikehold av kommunale veiarealer. Vedlikeholdet blir utført av egne ansatte i Alta kommune og av innleide private entreprenører.

Sommervedlikehold:
Vi utfører vedlikehold av kommunale veiarealer slik som lapping av hull i vei, kantklipping, skilting, inspeksjon av grøfter og stikkrenner, grøfting osv.

Vintervedlikehold:
Kommunen besørger brøyting og strøing.

Brøyting på gangvei skal igangsettes ved snødybde på 5 cm og på vei skal brøyting starte ved en snødybde på 10 cm.
Ved kraftig snøfall vil maksimal snødybde kunne bli 15-20 cm før det er gjennombrøytet.

Vi prioriterer etter rekkefølge:
- Gang/sykkelvei
- Samleveger/hovedveger
- Veier i boligfelt

Vi prioriterer å gjennomkjøre veiene først. Deretter ryddes kryss og busslommer og veiene brøytes til  full bredde.

Vi ber om forståelse for at veiene kan ha redusert standard etter store snøfall og at det
tidvis kan være smalt og noe sporete kjørebane.
Kommunen vil høvle og rydde veiene så snart som mulig etter store snøfall. Rydding av brøytekant etter ordinær brøyting skjer normalt ikke. Dette er beboers eget ansvar men etter høvling vil vi i de fleste tilfeller også rydde innkjørsler

Gatelys:
Alta kommune har kontrakt med ekstern kontraktør som utfører vedlikehold på vår gatelysmasse.

Strekningsbrudd:
Dersom en hel strekning ikke lyser, kan det skyldes sikringsbrudd, kabelbrudd eller tennerfeil. I slike tilfeller blir det bestilt innkobling av linjen og evt. retting av feil som har forårsaket brudd.

Enkeltpærer:
Dersom enkeltpærer ikke lyser, vil det normalt ikke bli foretatt skift før strekningen inngår i det periodiske vedlikeholdet.

 

Målgruppe

Alle brukere av kommunale veier - kjørende, gående, syklende, osv

Kriterier/vilkår

Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale veier. (Fylkeskommunene sørger for fylkesveier, staten for riksveiene.) Tjenesten skal sikre framkommelighet, trygg ferdsel og ivareta miljø- og samfunnsinteresser. Kommunen kan stenge en vei hvis vær- og føreforhold gjør det umulig å holde den åpen.

Vedlikeholdet omfatter

 • kjørebane
 • fortau
 • skråninger og dreneringssystem
 • gatelys

Vedlikeholdet omfatte også:

 • feiing og renhold
 • fjerning av søppel
 • klipping av vegetasjon
 • rydding i kraftsoner
 • veioppmerking og skilting
 • brøyting og strøing om vinteren
 • gatelysvedlikehold

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Serviceerklæring

"Vi lover"

Veinett og parkeringsplasser som er trygge, lett og attraktive å ferdes på, gir grunnlag for god samferdsel og trafikksikkerhet.

"For at vi skal kunne oppfylle dette..."

Det er huseiers ansvar å selv å sørge for at det ikke parkeres eller lagres langs vei og fjerne snø om vinteren fra brøyting som blir lagt inn i privat avkjørsel.
Vi ber videre om at det ikke legges snø på offentlig veg eller fortau.
Kjøretøy parkeres slik at det ikke er til hinder for sommer og vintervedlikeholdet

___

Lover og retningslinjer

___

Klagemulighet

Kontakt Alta kommune tlf. 784 55 000 eller mail postmottak@alta.kommune.no 

Meldinger kan også legges inn via GataMi på www.alta.kommune.no

 

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicesenteret
Telefon:78455000
Epost:servicesenteret@alta.kommune.no
Postadresse:Postboks 1403 9506 ALTA
Besøksadresse:Rådhuset Sandfallveien 1 9510 ALTA

Andre opplysninger

Gyldig til2016-05-01