Vaktmestertjeneste i distriktene

Generelt om tjenesten

Tema

- Omsorg, trygd og sosiale tjenester
- Omsorgstjenester

Beskrivelse

Vaktmesteren kan komme hjem til deg og hjelpe til med enkle, praktiske gjøremål, slik som mindre reparasjoner og vedlikeholdsarbeid. Du trenger kanskje hjelp til å montere eller fjerne et teknisk hjelpemiddel eller få installert en trygghetsalarm.

Eksempler på oppgaver vaktmestrene i distriktene kan hjelpe til med er henting av søppel, vedbæring og handling. De er også behjelpelig med sandstrøing, snømåking av trapp og rundt søppeldunk. Snøbrøyting av innkjørsel foretas ikke av vaktmestrene.

Målgruppe

Du er eldre eller funksjonshemmet og bor hjemme

Kriterier/vilkår

Eldre og/eller uføre som har behov for praktisk bistand utover de oppgaver hjemmehjelperne yter.

Pris for tjenesten

For vaktmestertjeneste gjelder følgende satser pr.01.01.2016:

Satser for egenandel hjemmehjelp/praktisk bistand Alta kommune
gjeldende pr. 1.1.2016.

Satsene beregnes etter alminnelig inntekt før særfradrag (inntektsgrunnlag)

Inntil 2G ( kr. 180 136)                   kr. 190 pr. mnd
2-3G (kr. 180 137 – 270 204)        kr.  661 pr. mnd
3-4G (kr. 270 205 – 360 272)      kr. 1 329 pr. mnd
4-5G (kr. 360 273 – 450 340)      kr. 1 971 pr. mnd
Over 5G (450 341 – oppover)     kr. 2 653 pr. mnd

Grunnbeløp= 92 576 fra 1.5.2016

Beregning av egenandel  etter selvkost:
Selvkost for tjenesten er beregnet å være kr. 310,- pr. time.

Selvkost beregnes i de tilfeller tjenestemottaker har lite hjelp
og selvkost for antall timer forbrukt i en enkelt måned, blir
mindre enn egenandelen i følge abonnementsordningen, som
gjelder som hovedregel i Alta kommune.

Regning sendes ut i forhold til antall timer den enkelte mottaker
av hjemmetjenester har hatt i den aktuelle måneden med en timepris
på kr. 310,-

Betaler en mottaker av vaktmestertjeneste egenandel for hjemmehjelp, skal samlet egenbetaling for begge tjenestene ikke overstige gjeldende utgiftstak for vedkommende

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste.

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om vaktmestertjeneste, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpenende

Søknaden sendes til

Omsorgsavdelingen, Markveien 29-33, 9510 ALTA

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Omsorgsavdelingen
Telefon:78455400
Epost:postmottak.hs@alta.kommune.no
Postadresse:Alta kommune, Helse- og sosial Postboks 1383, 9506 Alta
Besøksadresse:Alta helsesenter, Markveien 29-32

Andre opplysninger

Gyldig til2017-12-31