Utviklingssenter for sykehjem

USH-Finnmark-RBG

 

 

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (tidl.undervisningssykehjem) er en nasjonal satsing for pleie- og omsorgstjenester. Hovedmålet for utviklingssentrene er å være pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i fylket. Satsingen fra Helsedirektoratet skal understøtte lokalt initiativ til kvalitetsforbedring og være et virkemiddel for implementering av nasjonale føringer.
 
Utviklingssentrene er en videreutvikling av ”undervisningssykehjem” som startet opp i 1999. Ideen var å bidra til økt kvalitet i eldreomsorgen. Dagens Utviklingssenter omfatter både sykehjem og hjemmetjenester.
Helsedirektoratet satser på ett Utviklingssenter for sykehjem og ett Utviklingssenter for hjemmetjeneste i hvert fylke. Finnmark har tre utviklingssentre på grunn av Nasjonalt utviklingssenter for sykehjemstjenester til den samiske befolkningen som er i Karasjok. Utviklingssenter for hjemmetjenester er i Sør- Varanger kommune.
 
Alta kommune søkte og fikk tilskudd fra Helsedirektoratet til å opprette Utviklingssenter for sykehjem i Finnmark.
Utviklingssenter for sykehjem i Finnmark, Sykehjemssamarbeid i Alta er et samarbeidsprosjekt mellom alle sykehjemmene i kommunen inkludert to private sykehjem som har driftsavtale med kommunen. I prosjektgruppen deltar virksomhetslederne ved sykehjemmene, omsorgsleder og prosjektleder. Prosjektleder har kontor i omsorgsadministrasjonen i 2.etasje ved Alta helsesenter.
 
Besøksadresse: Alta helsesenter, Markveien 31-33, Omsorgsavdelingen 2. etasje.
 
Ansatte:
Karin Mikkelsen
 
Tlf: 78 45 54 32
 
 
Tlf: 78 45 54 45
 
Oversikt sykehjem:

Ekornsvingen sykehjem

Elvebakken sykehjem

Helsesenteret sykehjem

Kåfjord sykehjem

Furuly sykehjem (privat)

Bossekop sykehjem (privat)

Ut fra nasjonale føringer og lokale behov har vi satt følgende mål for vårt arbeid:

  • Bedre kvaliteten på tjenestene til beboere i sykehjem
  • Legge til rette for kompetanseheving for personalet
  • Videreutvikle sykehjemmene til gode læringsarenaer for studenter, elever og lærlinger
 
Som vertskommune skal vi være gode rollemodeller for øvrige sykehjem i fylket.
 
Helsedirektoratet har utarbeidet et strategidokument for den nasjonale satsingen der en beskriver hensikten med satsingen, visjon, mål og føringer for perioden 2011-2015.

Overordnet strategi 2011-2015 for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester 

I mai 2011 ble det lansert en ny felles nettside for alle utviklingssentrene i landet www.utviklingssenter.no
 
Andre nyttige nettsider: