Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark

Prosjektet ”Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark” er et samarbeid mellom Helse Nord RHF, Helse Finnmark HF og Alta kommune.

Styringsgruppen for prosjektet ledes av Helse Nord RHF, med øvrige medlemmer fra hhv Alta kommune, Helse Finnmark HF, helsefaglige ressurspersoner med basis i Finnmark og tillitsvalgte. Prosjektet hadde oppstart med første møte i styringsgruppa 9.januar 2013.

Det er nedsatt 8 arbeidsgrupper som utreder ulike delprosjekter. Arbeidsgruppene skal levere sine anbefalinger rundt årsskiftet 2013/2014. Gruppene består i hovedsak av representanter fra Alta kommune og Helse Finnmark.

Gruppe 1: Poliklinikk
Gruppe 2: Sykestue
Gruppe 3: Telemedisin
Gruppe 4: Billeddiagnostikk
Gruppe 5: Fødselsomsorg
Gruppe 6: Akuttmedisin
Gruppe 7: Bygg
Gruppe 8: Laboratorium