A A A

Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)

Generelt om tjenesten

Tema

- Omsorg, trygd og sosiale tjenester
- Transporttjenester

Beskrivelse

Er du funksjonshemmet og har behov for dør-til-dør-transport for å delta i aktiviteter på lik linje med alle andre, kan du søke om TT-kort. Kortet dekker et bestemt antall reiser og du betaler en egenandel for hver tur. TT-ordningen skal brukes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk eller andre reiser som dekkes av folketrygden.

 

Ved innvilgelse av søknad mottar man et TT-kort, pålydende en fast sum etter hvilken sone man tilhører.

Målgruppe


Kriterier/vilkår

Du kan vanskelig benytte deg av det vanlige kollektivtilbudet i kommunen. 

Pris for tjenesten


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere

Samferdselsdepartementet har pålagt alle fylkeskommunene å organisere en ordning med tilrettelagt transport.

aaa

Lover og retningslinjer

Denne tjenesten er ikke lovpålagt. Se fylkeskommunale retningslinjer.

Lover

Forvaltningsloven

___

Skjema

Vedlegg

Legeerklæring

Søknadsfrist

Søknader behandles 4 ganger pr. år. I mars, juni, september og desember.

Søknaden sendes til

Alta helsesenter
Rehabiliteringsavd.
Postboks 1383
9506 Alta

Saksbehandling

Fylkeskommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til fylkeskommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Fylkeskommunen vil kunne gi deg veiledning.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Rehabiliteringsavdelingen
Telefon:78455510
Epost:postre@alta.kommune.no
Postadresse:Postboks 1383, 9506 Alta
Besøksadresse:Alta helsesenter

Andre opplysninger

Gyldig til2017-12-31