Gravid

Tilrettelegging og ivaretakelse av gravide arbeidstakere

Dialog og bedre tilrettelegging kan redusere sykefraværet blant gravide arbeidstakere.
Nærmeste leder og den gravide selv har en viktig oppgave i å finne den beste løsningen slik at den gravide kan stå i jobb så lenge som mulig før fødsel. Jordmor og lege er viktige støttespillere og rådgivere i tilretteleggingsarbeidet.

Alta kommune har retningslinje vedrørende tilrettelegging for gravide arbeidstakere.

Formålet er å ha en klar og tydelige retningslinje som lederne følger slik at den gravide ikke pådrar seg helseskader forut, under og etter svangerskapet.

Retningslinjen sikrer at arbeidsgiver følger karvet om tilrettelegging i henhold til AML §§ 4-1 og 4-2 samt forskrift om forplantningsskader og arbeidsmiljø.

Du kan klikke deg inn på retningslinjen og andre verktøy som er til hjelp i tilretteleggingen

Retningslinje vedrørende tilrettelegging for gravide arbeidstakere

Oppfølgingsplan

Oppfølgingssamtale

Veileder til samtaler mellom nærmeste leder og den gravide

Melding fra den gravide til nærmeste leder

Brosjyre - tilrettelegging for gravide arbeidstakere