A A A

Tekniske hjelpemidler - utlån

Generelt om tjenesten

Tema

- Helse
- Helsetjenester

Beskrivelse

Tjenesten skal gi målgruppen mulighet til å mestre egen hverdag ved hjelp av tekniske hjelpemidler. Hjelpemidlene kan lånes ut for en kortere eller lengere periode. I Alta er det Aksis as som er ansvarlig for hjelpemiddellageret.

Tjenesten har to typer utlån:

1. Korttidslån fra kommunens hjelpemiddellager(AKSIS) på inntil 3 måneder lånetid.

2: Langtidslån ved varig behov(over 2 år) fra NAV hjelpemiddelsentral finnmark. Her er det nødvendig med  søknad om utlån.

Målgruppe

Personer som har redusert funksjonsevne pga. sykdom, skade eller lyte.

Kriterier/vilkår

Du har nedsatt funksjonsevne for en kortere eller lengre periode.

Pris for tjenesten

Hjelpemidler ved varig behov (over to år) dekkes av folketrygden. Kommunen har ansvar for utlån ved kortere behov. Utlån er gratis, men avhengig av kommunens lagerbeholdning på gjeldende tidspunkt.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Søknadsskjema for hjelpemidler kan du få på rehabiliteringsavdelingen eller du kan finne det på Internettsidene til NAV under "skjemaerog søknader" -"hjelpemidler"

Hjelpemiddeldatabasen
Nav Hjelpemiddelsentral
Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten

Partnere

NAV hjelpemiddelsentral Finnmark i Lakselv(HMS)

Aksis AS i Alta, har ansvar for både det kommunale lagerer og transittlageret til NAV HMS. Åpningstid her er 1000-1500. Adresse: Dalebakken 4. TLF: 99 79 42 91

e-post adr.: post@aksis.no

Hjemmeside: www.aksis.no

aaa

Lover og retningslinjer

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se 

Folketrygdloven kap. 10 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2 
Forskrift om habilitering og rehabilitering § 9 og § 22

Lover

Folketrygdloven
Forvaltningsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven

Forskrifter

Forskrift om habilitering og rehabilitering

Forskrift om hjelpemiddelsentralene

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

1. Korttidslån: Ingen saksbehandling. Hjelpemidlene kan hentes hos Aksis. Kommunens lager består av enkle hjelpemidler, samt rullestoler. Ta kontakt for mer informasjon.

2.Varig behov: Du kan selv søke på tekniske hjelpemidler, eller be om bistand fra helsepersonell som kjenner saken din. Søknadsskjema får du på rehabiliteringsavdelingen eller på internettsidene til NAV, under "skjemaer og søknader"- "hjelpemidler"

Ergoterapeutene ved rehabiliteringsavdelingen har spesielt ansvar for manuelle og elektriske rullestoler. Henvisning for bistand fra ergoterapeut rettes til rehabiliteringsavdelingen.

Opplæring og tilpassing i bruk av hjelpemidlene avhenger av type hjelpemiddel og hvem som har søkt. Montering og enkle reparasjonerutføres av kommunens teknikere. I påvente av hjelpemidler for varig utlån fra HMS, er det mulig å låne hjelpemidler fra det lokale lageret på Aksis. Forutsatt at dette fins på lager.

Saksbehandling

1. Korttidslån: ingen saksbehandlingstid. Hjelpemidler som fins på lager utleveres umiddelbart. Innkjøp av nye hjelpemidler foretas ikke i enkeltsaker.

2. Ved behov for kartlegging eller hjemmebesøk i forhold til tekniske hjelpemidler, kan du henvende deg til ergoterapeut eller annet helsepersonell som kjenner saken din. For tildeling av hjelpemidler ved varig behov er det NAV som fatter vedtak på bakgrunn av søknad.

Klagemulighet

Klage på vedtak fra NAV hjelpemiddelsentral: Du kan klage på vedtaket om tekniske hjelpemidler til varig bruk. Klage skrives på eget skjema og sendes instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret og begrunne dette. Før klagen sendes kan den instans i kommunen som var behjelpelig med begrunnelsen for søknaden, vurdere om det er grunn til å endre den. Saksgang fremkommer i avslaget NAV har sendt ut.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Rehabiliteringsavdelingen
Telefon:78455510
Epost:postre@alta.kommune.no
Postadresse:Postboks 1383, 9506 Alta
Besøksadresse:Alta helsesenter

Kontaktpersoner

Navn:Karin Holm Olaussen
Tittel:Fysioterapeut
Epost:karin.holm@alta.kommune.no

Andre opplysninger

Gyldig til2016-12-31