A A A

Skogbruket - tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Generelt om tjenesten

Tema

- Næringsliv
- Jordbruk og skogbruk

Beskrivelse

Formålet med tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er å stimulere til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet. Du kan søke om disse tilskudd henholdsvis etter disse kapittel etter forskrift om nærings og miljøtiltak i skogbruket:

Kap. 4 - Tilskudd til skogkultur.

Kap. 5 - Tilskudd til veibygging.

Kap. 6 - Tilskudd til miljøtiltak i skog.

Kap. 7 - Tilskudd til tynning og drift av skogsvirke med taubane, hest, mv.

Kap. 8 - Tilskudd til andre aktivitetsfremmende tiltak i skogbruket.

Målgruppe

Skogeiere som har mer enn 10 daa produktiv skog.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Søknad om tilskudd til skogkultur, veibygging eller miljøtiltak i skog eller drift med taubane, hest mv.,skrives på skjema som årlig utarbeides av kommunene i Finnmark v/skogbrukssjefen i samråd med fylkesmannen.

Skjema

Søknad om skogtilskudd

Saksbehandling

Skogbrukssjefen uttaler seg om ulike skogtiltak er berettiget tilskudd. Fylkesmannen gjør vedtak om tilskudd til veibygging og til tynning og drift av skogsvirke med taubane, hest, mv. For øvrig er det kommunen v/skogbrukssjefen som er vedtaksmyndighet.

Saksbehandlingstid

Kommunen/Fylkesmannen har plikt til å behandle saker fortløpende. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette. Det er verdt å nevne at det ikke er uvanlig å samle opp flere søknader for så å vurdere saken ut fra prioritering som er fastsatt i de lokale retningslinjer. Søker vil bli kontaktet med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet. Alle tiltak må være utført og godkjent av skogbrukssjefen før utbetaling gis. Utbetaling etter kap. 4 skjer i desember, utbetaling etter kap 5, 6, 7 og 8 skjer fortløpende. All utbetaling skjer fra fylkesmannen i Finnmark.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Klageinstans er Fylkesmannen for vedtak gjort av kommunen og Statens landbruksforvaltning for vedtak gjort av Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Skogbruksseksjonen
Telefon:78455123
Epost:tor.havard.sund@alta.kommune.no
Postadresse:Postboks 1403 9506 Alta
Besøksadresse:Alta Rådhus Sandfallveien 1

Kontaktpersoner

Navn:Tor Håvard Sund
Tittel:Skogbrukssjef
Telefon:784 55123
Epost:tor.haavard.sund@alta.kommune.no

Andre opplysninger

Gyldig til2016-12-31