Skjemaer A-Å

Her finner du oversikten over alle skjemaer i Selvbetjeningsportalen


A
Ansvarsrett - søknad

B
Barnehage - Søknad om plass
Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid
Bistandstjenester - Søknad
Boligspesifikasjon i matrikkelen
Boligtomter kommunale – Søknad
Bostøtte - Søknad

D
Deling av eiendom (Kun for utskrift)
Dispensasjon for byggetiltak/deling (Kun for utskrift)

E
Enkeltvedtak - klage

F
Ferdigattest – søknad
Filmfremvisning - søknad om konsesjon
Foreningsregister - registrering/endring
Forhåndskonferanse - bestilling
Fyrverkeri (pyroteknisk vare) - søknad om tillatelse til handel

G
Generell henvendelse til kommunen
Gjennomføringsplan
Gratis avisabonnement Altaposten
Gravemeldingsskjema
Grunnskole - innmelding 1. trinn

H
Helsehjelp og sosiale tjenester - Søknad
Henvisningsskjema PPT person (PDF)
Henvisningsskjema PPT system (PDF)
Hverdagsrehabilitering henvisningsskjema

I
Igangsettingstillatelse - søknad
Individuell plan - søknad (Kun for utskrift)

K
Karakterer - klage
Kartbestilling - Situasjonskart
Kartdata digitale SOSI, DXF - bestilling (Ekstern link)
Kommunal vielse - registrering
Kommunestyret - spørsmål til spørretimen
Kulturskole - søknad om inntak (NY)
Kulturtilskudd

L
Ledige stillinger
Lokaler og anlegg - søknad om leie, til arrangement

M
Meldeskjema asylmottak og hospits
Meldeskjema for badeanlegg
Meldeskjema for utslipp av avløpsvann
Meldeskjema frisørforskriften
Meldeskjema legionella
Midlertidig brukstillatelse - søknad
Miljørettet helsevern – meldepliktige virksomheter

O
Offentlig høring - høringssvar
Omsorgslønn - Søknad omsorg for mindreårige barn (PDF)
Omsorgslønn - Søknad omsorg for voksne omsorgstrengende over 67 år (PDF)
Opplysninger om tiltakets ytre rammer
Oppmålingsforretning etter matrikkelloven - rekvisisjon
Oppmålingsforretning søknadspliktige tiltak - rekvisisjon
Overnatting - melding

P
Parkering – klage på gebyr, kontrollsanksjon eller borttauing
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - søknad
Permisjon fra undervisning - søknad

R
Reduksjon av kommunale avgifter (kun utskrift)
Renovasjon - bestilling/endring/deling av avfallsbeholder

S
Salgsbevilling - søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1
Sanitærabonnement - søknad (Kun for utskrift)
Serveringsbevilling - søknad
SFO - Innmelding, endring, oppsigelse
Skjenkebevilling - søknad
Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende)
Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)
Skjenkebevilling - søknad om endrede vilkår for én enkelt anledning (når søker allerede har bevilling)
Skole - melding om skolebytte ved flytting
Spillemidler - søknad om forhåndsgodkjenning (idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning)
Startlån – søknad
Støttekontakt - registrering (Kun for utskrift)
Støttekontakt - søknad (Kun for utskrift)
Svarskjema skattetrekkskonto nyetablert virksomhet
Søknad om kjøp av festetomt
Søknad om motorferdsel i utmark
Søknad om parkeringskort
Søknad om reisetilskudd idrett
Søknad om sesongleie av lokaler og anlegg Alta
Søknad om tildeling av kulturmidler
Søknad om vedlikehold driftshjelp til idrettsanlegg
Søknadsskjema for godkjenning av skoler og barnehager

T
Tillatelse - søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning
Tiltak - melding om antatt ulovlig tiltak etter plan- og bygningsloven
Tiltak - søknad om tillatelse til tiltak
Tiltak - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
Tinglyste matrikkelenheter - krav om sammenslåing
Tribune transportabel - Utleie

U
Utslippstiillatelse - Veiledning
Utslippstillatelse - søknad (Kun for utskrift)