Skadedyrbekjempelse- tilsyn

Generelt om tjenesten

Tema

- Helse
- Miljø og helse

Beskrivelse

Miljørettet helsvern i Alta kommune fører tilsyn med at bestemmelsene gitt i forskrift om skadedyrbekjempelse overholdes.

Formålet med forskriften er å forebygge at skadedyr

1) overfører smittsomme sykdommer til mennesker,
2) blir årsak til sykdommer hos mennesker eller
3) blir årsak til andre helseproblemer hos mennesker.

Forskriften skal sikre at det ved skadedyrbekjempelse blir benyttet midler og metoder som motvirker at skadedyr overfører smittsomme sykdommer eller blir årsak til sykdommer eller andre helseproblemer hos mennesker, og som ikke medfører helseskade eller miljøskadelige virkninger. Forskriften skal sikre at skadedyrbekjempelse blir foretatt av personer som kan utføre den fagmessig korrekt og effektivt, og påse at det ikke oppstår helse- eller miljøskade.

 

Skadedyr:

pattedyr, fugler, insekter og andre levende organismer som kan overføre smittsomme sykdommer eller forårsake andre sykdommer eller helseproblemer hos mennesker, eller som gjør materiell skade og derved utløser bekjempelsestiltak. Sykdomsfremkallende mikroorganismer regnes ikke som skadedyr etter forskriften.  

       

Målgruppe

Forskriften gjelder forebygging og bekjempelse av skadedyr, som foretas privat eller ervervsmessig, i bygninger og innretninger mv., herunder:

 

 

 • alle bygg mv. som omfattes av plan- og bygningsloven, herunder boliger, drifts- og næringsbygg med tilhørende tomteområder, kornsiloer,

   

 • transportmidler til lands, til sjøs og i luften, faste og flytende installasjoner til sjøs,

   

 • inventar, utstyr, maskiner, produkter og annet løsøre i bygninger,

   

 • tunneler, kloakker, avfallsplasser, kaianlegg, leirplasser, friluftsområder, flyplasser,

   

 • lukkede rom beregnet på skadedyrutryddelse, herunder telt, overdekninger med mer

   

Kriterier/vilkår

Forskriften stiller en rekke krav til skadedyrbekjempelse:

 • plikt til skadedyrbekjempelse
  • den som eier eller bruker bygning, innretning eller annet, er ansvarlig for å iverksette nødvendige tiltak for å forebygge, evt. oppdage, eller utrydde skadedyr når forekomst av skadedyr tilsier dette.
  • Kommunen kan pålegge eier eller bruker av bygning, innretning m.v. å iverksette nødvendige tiltak for å forebygge, evt. oppdage eller utrydde skadedyr når forekomst av skadedyr tilsier dette. Dersom ikke pålegget følges, kan kommunen gjennomføre tiltak for eiers eller brukeres regning.
 • gjennomføring av skadedyrbekjempelse
  • eier eller bruker av bygning, innretning m.v kan selv utføre skadedyrbekjempelse på egen eiendom. Det må brukes bekjempelsesmidler og metoder som gir minst mulig skadevirkninger for miljø og helse, men som gir ønsket resultat. Kjemiske midler som benyttes, skal være godkjente til formålet.
  • kun skadedyrbekjempere har rett til å planlegge og utføre ervervsmessig skadedyrbekjempelse. Skadedyrbekjemperen skal ha godkjenning fra Folkehelseinstituttet.
  • bruk av bekjempelsesmidler
   • dersom skadedyrbekjempelse skal gjennomføres ved bruk av bekjempelsesmidler merket med faresymbol og farebetegnelse meget giftig og giftig, skal skadedyrbekjemperen senest tre uker før tiltaket legge frem melding til kommunen med en vurdering av alle forhold som kan ha innvirkning på helse, hygiene eller sikkerhet ved skadedyrbekjempelsen. Gjenpart av nabovarsel skal sendes kommunen sammen med meldingen.
  • plikt til å føre protokoll, gi opplysninger og veiledning.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

På folkehelseinstituttets internettsider er det utarbeidet en egen temaportal om skadedyr. Gå inn på www.fhi.no og klikk på ”Skadedyr” i menyen til venstre. Her finnes også liste over godkjente skadedyrbekjempere
 

Partnere

Folkehelseinstituttet

aaa

Lover og retningslinjer

___
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Miljørettet helsevern
Telefon:78455437
Epost:postmottak.hs@alta.kommune.no
Postadresse:Alta kommune, HS- adm. Postboks 1383, 9506 Alta
Besøksadresse:Alta helsesenter, HS- adm (2. etg)

Andre opplysninger

Gyldig til2020-12-31