Rutiner og retningslinjer

Kommunen må ha rutiner og prosedyrer som sikrer at arbeidet utføres i tråd med gjeldende lovverk og styrende dokumenter for Alta kommune.

Følgende rutiner og retningslinjer gjelder i kommunen:

Disse finnes i personalhåndboken kap. 7.3.:
• Forebygging og håndtering av vold og trusler
• Forebygging og håndtering av mobbing og trakassering
• Varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen
• Konflikt- og konfliktløsning
• Brannvern og brannforebyggende arbeid
• Elektriske installasjoner og tilsyn
• Forurensning / avfall / ytre miljø
• Stoffkartotek
• Tilrettelegging for gravide arbeidstakere
• Oppfølging av sykemeldte arbeidstakere
• Retningslinjer for personskader, nestenulykker og sykdom som oppstår i arbeid
• Retningslinjer for skade eller tap på eiendeler eller kjøretøy for ansatte i Alta kommune
• Infeksjonskontrollprogram


Disse finnes i personalhåndboken kap. 2.2:
• Retningslinje ved ansettelse av utenlandske arbeidstakere
• Sjekkliste for arbeidsgivers ansvar ved ansettelse av utenlandske arbeidstakere
• Sjekkliste for utenlandsk arbeidstaker som skal ansettes i Alta kommune