Renholdstjenesten-Nusara

Renholdstjenesten deltar i Kvalitetskommuneprogrammet

Renholdstjenesten er en seksjon innenfor Drift- og utbyggingssektoren og er delt inn i 5 team ut fra geografiske arbeidsområder.

Vi er nå inne i kartleggingsfasen og har gjennomført en medarbeiderundersøkelse som skal drøftes og følges opp. Denne kartleggingen samt erfaringer fra OU-prosessen som ble gjennomført i 2006, vil danne grunnlaget for en prosess med god medvirkning for å komme fram til forbedringsområder som kan bidra til å øke kvaliteten på tjenesten. Fokuset vil være rettet mot både medarbeider- og brukertilfredshet. Renholdstjenesten har i flere år skåret høyest av alle virksomheter i trivselsmålinger, men samtidig har sykefraværet vært veldig høyt.

Et av resultatmålene er å oppnå kvalitetsforbedring ved økt faglig standard av renholdet ved at alle ansatte skal følge NS INSTA 800. Renhold er et fysisk tungt yrke, og det er derfor svært viktig å tenke forebyggende blant annet mht. arbeidsmetoder og utstyr.

Prosjektbeskrivelsen beskriver organisering og målsettinger.

Prosjektbeskrivelse renholdstjenesten