Reisetilskudd for individuelle idrettsutøvere

Generelt om tjenesten

Tema

- Kultur og fritid
- Tilskuddsordninger
- Idrett og friluftsliv

Beskrivelse

Av den årlige budsjettposten til reisetilskudd til idrettslag benyttes 40% til inividuelle idrettsutøvere i Alta. Tilskuddsperioden er fra 1. desember det ene året og ut november det påfølgende år. Det er utøverens klubb/lag som søker og som eventuelt får tilskuddet. De aktuelle lagene må selv fremme søknad innen 01.12. i tildelingsåret og legge ved nødvendig dokumentasjon. Søknaden skal gjelde tildelingsåret. Tilskuddet blir dermed betalt ut på etterskudd.

Målgruppe

Tilskuddet gjelder alle individuelle idrettsutøvere som deltar i nasjonale stevner/mesterskap og som er medlem i en klubb eller et lag fra Alta kommune.

Kriterier/vilkår

Rådmannen delegeres myndighet til å foreta fordeling ut fra følgende kriterier: 1. Reiseavstand fra hjemsted til arrangementssted tur/retur beregnet etter fly- og busskilometer. Tilskudd for strekningen Alta – Oslo kan også utbetales til utøver som deltar i utlandet for Norge og der forbundet sentralt ikke dekker reisekostnader fra Alta til Oslo. 2. Med bakgrunn i start/resultatlister og foranstående retningslinjer fordeles det bevilgede beløp og utbetales respektive idrettslag. 3. Det forutsettes at de organisasjoner og utøvere som mottar støtte stiller seg til disposisjon i forbindelse med markedsføringsopplegg og lignende etter nærmere avtale med ordfører/rådmann.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

___

Skjema

Søknadsfrist

1. desember. Tildelingsperiode 1. desember det ene året og ut november det påfølgende år.

Søknaden sendes til

Alta kommune
Kultursektoren
Postboks 1403
9506 Alta

Saksbehandling

Søknadene behandles av kommunalleder kultur på delegasjon fra Hovedutvalget oppvekst og kultur

Saksbehandlingstid

3 uker

Klagemulighet

Vedtaket kan påklages til Hovedutvalget for oppvekst og kultur innen tre uker fra mottaksdato, i samsvar med forvaltningslovens § 27. Klagen sendes til Alta kommune, Postboks 1403, 9506 Alta

___

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:Kulturvirksomheten
Telefon:90081680
Epost:postmottak@alta.kommune.no
Postadresse:Postboks 1403 9506 Alta
Besøksadresse:Alta Rådhus

Andre opplysninger

Opprettet2007-02-19 09:31
Oppdatert:2016-12-21 09:23
Gyldig til2018-12-31