A A A
Ingressbilde

Reguleringsplan (detaljregulering) for Maskinsvingen 20

Offentlig ettersyn av planforslag

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-11 vedtok Planutvalget i møte den 04.10.2018, saksnr. PS PLN 36/18, at forslag til Detaljregulering for Maskinsvingen 20 legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker.

Hensikten med planen er å legge til rette for rekkehusbebyggelse i Maskinsvingen 20. Forslagsstiller har anmodet felles/parallell plan- og byggesaksbehandling. Rammesøknad ligger derfor som et vedlegg til planbeskrivelsen.

Innspill/merknader til planforslaget merkes med saksnummer 15/5497 og sendes til Alta kommune v/avdeling for samfunnsutvikling, postboks 1403, 9506 Alta, eller til postmottak@alta.kommune.no.

Frist for å sende inn merknader er 23.11.2018.

Planforslaget består av følgende dokumenter, som kan lastes ned her:

1. Plankart, datert 14.09.18

2. Bestemmelser, datert 14.09.18

3. Planbeskrivelse, datert 14.09.18

Vedlegg 1 til planbeskrivelsen: Referat fra oppstartsmøte

Vedlegg 2 til planbeskrivelsen: Innspill

Vedlegg 3 til planbeskrivelsen: ROS-analyse

Vedlegg 4 til planbeskrivelsen: VA-plan

Vedlegg 5 til planbeskrivelsen: Skisseprosjekt

Vedlegg 6 til planbeskrivelsen: Situasjonsplan

Vedlegg 7 til planbeskrivelsen: Sol-/Skyggestudier

Vedlegg 8 til planbeskrivelsen: Søknad om rammetillatelse

Dokumentene er også gjort tilgjengelige i papirversjon hos servicesenteret på rådhuset og hos Alta bibliotek.

Vedlegg:

Saksutredning planutvalget
Protokoll planutvalget

Skjema