A A A

Reduksjon av kommunale gebyrer

Generelt om tjenesten

Tema

- Omsorg, trygd og sosiale tjenester
- Økonomiske ytelser
- Skatter og avgifter
- Offentlige avgifter

Målgruppe

Tilskuddet gis til personer med lav inntekt for delvis dekning av kommunale avgifter, eiendomsskatt og avgift til privat vannverk.

Kriterier/vilkår

·  Bolig :

Tilskudd gis til søkere som eier og bebor helårsbolig der det kreves kommunale avgifter eller kommunal eiendomsskatt og søkere med privat vannforsyning med avgift.

Søkere som leier bolig der kommunale avgifter er inkludert i husleien, må dokumenteres at det er kommunal gebyrer i leien.

· Inntekt :

Tilskuddet kan gis til søkere som kan dokumentere lav årsinntekt på søknadstidspunktet. Inntekten regnes av husstandens samlede årsinntekt. En husstand er alle personer som er registret på en adresse i folkeregisteret.

Husstandens samlende inntekt skal ikke overstige Husbankens inntektsgrenser for bostøtteordningen og gruppen ung ufør som gjelder til enhver tid + kr. 10.000,-.

Som inntekt regnes i denne sammenheng all skattbar inntekt (brutto), med unntak av studielån/stipend, barnetrygd/barnebidrag, kontantstøtte og økonomisk sosial hjelp.

For 2018 gjelder følgende inntektsgrenser:

 - 1 person kr 254.716 

 - 2 personer  kr 288.748

 - 3 personer kr 324.520

 - 4 personer kr 361.900

Husstandens samlede bankinnskudd og omsettelige verdipapirer skal ikke overstige kr. 100.000,-.

Mulighet for å motta tilskudd bortfaller hvis de kommunale avgiftene er dekt av andre.

Tilskuddet regnes ut fra dokumenterte kommunale avgift, eiendomsskatt eller avgift til privat vannverk.

Tilskuddets utmåling er inntil 50 % av dokumenterte utgifter for den enkelte søker, med en øvre grense på kr 6.000,- pr husstand pr år.

Utbetaling av tilskuddet:
Tilskuddet utbetales fortløpende hvis all dokumentasjon foreligger og riktig konto nummer er oppgitt.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Tilskuddsordningen er opprettet av kommunestyret i Alta 19. oktober 1998, sak134/98.

Nye retningslinjene erstatter tidligere retningslinjer fra vedtaksdato.

Vedtatt av Alta formannskap 09.11. 2016, sak 116/16

Prinsipielle problemer ved håndheving av retningslinjene eller endring av retningslinjene fremmes for formannskapet

___

Skjema

Søknadsfrist

Søknadene behandles fortløpende etter søknadsfrist som settes til 1. oktober hvert år. Det må påregnes minimum 3 ukers behandlingstid.

Selv om søker fyller kriterier for innvilgelse av tilskudd vil søker få avslag dersom kommunen Ikke har midler tilgjengelig.

Søker plikter å opplyse om alle forhold som har betydning for søknaden. Dersom det blir gitt uriktige opplysninger, kan dette føre til at tilskudd trekkes tilbake.

Vedlegg til søknad:

  • Siste tilgjengelige selvangivelse, dokumentasjon på inntekt og oversikt over

formue og eiendeler (for eksempel bankinnskudd, fondsandeler o.l)

  • Leietaker må dokumentere hvor mye kommunale avgifter som betales av husleien, beløpet må oppgis. Bekreftelse kan være husleiekontrakt der beløpet vises eller bekreftelse med beløp fra huseier.

Alta kommune gis fullmakt til innhenting av nødvendig informasjon.

Søknaden sendes til

Alta kommune, Servicesenteret, Postboks 1403, 9506 ALTA

Klagemulighet

Vedtak fattet av saksbehandler anses som enkeltvedtak og kan påklages i medhold av forvaltningsloven av 2. oktober 1967. Klagefristen er 3 uker fra søker mottok underretning om vedtaket. Klagen skal være skriftlig, undertegnet og må inneholde begrunnelse for klagen. Klagen sendes Alta kommune, servicesenteret, pb 1403, 9506 ALTA.

Dersom saksbehandler ikke tar klagen til følge vil klagen oversendes Alta kommunes klagenemnd for endelig behandling. 

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicesenteret
Telefon:78455000
Epost:servicesenteret@alta.kommune.no
Postadresse:Postboks 1403 9506 ALTA
Besøksadresse:Rådhuset Sandfallveien 1 9510 ALTA

Andre opplysninger

Gyldig til2019-10-01