Rådmannens forslag til budsjett 2018 og Økonomiplan med handlingsdel 2018-2021

Rådmannens budsjettforslag bygger på vedtatte prioriteringer fra kommuneplanens samfunnsdel.

Utviklingen i netto driftsresultat

Forslaget har et netto driftsresultat på 1,5 % i 2018 og fallende utover i planperioden.

Netto driftsresultat

Nye tiltak

Rådmannen foreslår budsjettstyrking/nye tiltak fordelt på tjenesteområdene for til sammen 27,6 mill. kr. i 2018. Det er også foreslått å iverksette omstillingstiltak/innsparinger på tjenesteområdene for til sammen 32 mill. kr. i 2018. Dette beskrives nærmere i kapittel 8-12.

Rammetilskudd og skatt

Sum vekst i frie inntekter er anslått til 34,2 mill. kr. fra prognose 2017, en vekst på ca. 2,4 %.

Rådmannen foreslår å øke skattesatsen på verk, bruk og næring til 6 promille i 2018 og 7 promille i 2019. Dette tilsvarer en inntektsøkning på 3 mill. kr i 2018 og 7 mill. kr. i 2019. Satsen for øvrige eiendommer foreslås uendret.

Investeringer i planperioden

73 % av investeringskostnadene kommer innenfor de to store tjenesteområdene. Detaljene beskrives i kap. 13.

Det er budsjettert med et samlet låneopptak på 425 mill. kr. i 2018. Lånerammen for startlån foreslås uendret til 40 mill. kr. i 2018-2021. I planperioden er det budsjettert med låneopptak på til sammen 1,358 mrd. kr.

Lånegjelda var ved utgangen av 2016 på 1,67 mrd. kr., lånegjelda vil øke til 2,75 mrd. kr i 2021.

Fra 2018 – 2021 vil renter og avdrag øke med ca. 56 mill. kr.

Utviklingen i netto lånegjeld:

Netto lånegjeld

Med en massiv økning i lånegjeld i planperioden balanserer kommuneøkonomien på en knivsegg. Det er nødvendig å se på hvilke tiltak som skal iverksettes for å nå anbefalingene om en sunn kommuneøkonomi. Det er igangsatt et større omstillingsprosjekt som skal ha dette som fokus i 2018.

Helse- og sosial melder om et merforbruk på ca. 47 mill. kr. i 2017. Denne utfordringen er ikke løst i Rådmannens forslag. 

Last ned hele dokumentet her