hjerte

Psykososialt kriseteam i Alta kommune

Å oppleve en krisesituasjon er en sterk og smertefull hendelse som trolig vil prege livene til involverte i mer eller mindre grad. 

Opplevelse av kriser
Å oppleve en krisesituasjon er en sterk og smertefull hendelse som trolig vil prege livene til involverte i mer eller mindre grad. Samvær og samtaler med familie og venner er det som er viktigst og hjelper best mot smerten. De fleste mennesker vil mestre krisesituasjoner som oppstår i dagliglivet uten behov for hjelp av lege, psykolog eller andre fagfolk. Men noen vil også trenge støtte og hjelp i form av møter og samtaler med helsepersonell eller prest.

Håndtering av kriser

Hovedregelen er at krisesituasjoner skal håndteres i det ordinære hjelpeapparatet, av fastlege eller andre deler av kommunens hjelpeinstanser (som kan kontaktes av fastlegen din). 
Psykososialt kriseteam er en del av kommunens akuttberedskap og skal ikke gi tilbud om oppfølging over lengre tid til den/de enkelte, men kan hjelpe lege å vurdere behov for henvisning til rette instans. Kriseteamet er et supplement til det ordinære hjelpeapparat, i en akutt/tidsavgrenset periode. Vanligvis frem til neste virkedag. Det er heller ikke meningen at kriseteamet skal erstatte den hjelp og støtte som de rammede har for øvrig.

Når og hvordan kontaktes psykososialt kriseteam
Alta kommunes psykososiale kriseteam bistår i tilfeller der det er akutt behov for hjelp som følge av uventede dødsfall ved kriser som for eksempel ulykker, branner,og  naturkatastrofer (som flom, ras). Psykososialt kriseteam blir kontaktet av legevakten, hvor det er vakthavende lege som vurderer hvorvidt teamet skal kontaktes. Når kriseteamet er kontaktet, samles to eller flere medlemmer for å utveksle informasjon. De kriserammede vil deretter bli kontaktet for videre oppfølging.

Psykososialt kriseteamet er ikke et tiltak som utløses i forhold til ordinære sorg/tapsreaksjoner f.eks. som ved uventede dødsfall med normal årsak, eller ved suicidalvurderinger, ved alvorlig sykdom eller belastninger knyttet til alvorlig sykdom. 

Legevakt kan vurdere å kalle inn psykososialt kriseteam ved andre alvorlige og uventede hendelser,  eksempelvis:
- Hendelser som rammer eller involverer barn/unge
- Ved selvpåført død eller død som kunne vært unngått, isærblant barn og unge
- Persongrupper som har vært eksponert for traumatiserende sanseinntrykk eller opplevd å være truet på livet (drap, ulykker og gisseldrama, og lignende)
- Savnede eller pårørende til savnede

Informasjon til deg som har opplevd en dramatisk hendelse
Dersom du ønsker å lese mere om det som skjer med mennesker som opplever sorg og kriser, finnes det flere nettsider som gir informasjon.
Eks: https://krisepsyk.no/brukere-traumer?url=fagfolk-traumer&master=fagfolk-traumer
Ungdommens egen nettside www.ung.no har en egen link til informasjon om ungdom som opplever sorg ( http://www.ung.no/sorg/ )