barnesko

Pris og betaling for barnehageplass 2017

Her finner du informasjon om hva det koster for en barnehageplass, om søskenmoderasjon og hvilke muligheter som finnes for å søke om redusert betaling.

Pris og betaling

Foreldrebetaling er regulert i Forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Oppdatert informasjon om foreldrebetaling finnes alltid på Utdanningsdirektoratets nettsider. 

Foreldre med barn i kommunale barnehager skal ikke betale mer enn maksprisen for en barnehageplass. Private barnehager kan ha andre satser enn de kommunale barnehagene. Se barnehagenes vedtekter eller ta kontakt med den enkelte barnehage for informasjon.

Inntektsgrensen for reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid vedtas av Stortinget i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet, på lik linje som maksimalprisen. 
Alta kommune følger de nasjonale satsene.  

Betalingssatser og søskenmoderasjon for kommunale barnehager:
(oppholdstid pr. uke og betaling pr. måned beregnet etter makspris)

Gjelder fra og med 1. januar 2017

Plass-størrelse

Oppholdstid pr. uke

Eldste barn

2. søsken

3. søsken el. flere

 

Pris

30 %

Pris

50 %

Pris

100 % 45 t/uke

2730

819

1911

1365

1365

80 % 36 t/uke

2457

737

1720

1229

1229

70 % 31,5 t/uke

2184

655

1529

1092

1092

60 % 27 t/uke

1911

573

1338

956

956

50 % 22,5 t/uke

1638

491

1147

819

819

40 % 18 t/uke

1365

410

956

683

683

30 % 13,5 t/uke

1092

328

764

546

546

20 % 9 t/uke

819

246

573

410

410

Merk at ikke alle barnehager tilbyr delte-/prosentplasser. 

Kostpenger kommer i tillegg og varierer fra barnehage til barnehage.

 

 

Faktura

I de kommunale barnehagene kreves det betaling for elleve måneder pr. år. Det kommer ikke faktura i juli.
Dersom faktura ikke er mottatt innen en måned etter at barnet har begynt i barnehagen, må det gis melding om dette til barnehagens styrer.

 Vi har følgende rutiner:
•    Faktura med krav om betaling sendes ut i begynnelsen av hver måned
•    Betalingsfrist er mellom 25. og 31. hver måned.
•    Alta kommune tilbyr betalingsordninger som Avtalegiro og E-faktura.
 

Dersom du ikke betaler innen fristen:

  • Du vil få tilsendt betalingsvarsler, og det blir beregnet forsinkelsesrente og purregebyr.
  • Ved manglende innbetaling av oppholdsavgift i 2 måneder eller mer, vil plassen bli sagt opp med en måneds skriftlig varsel. 
  • Dersom restansen blir oppgjort i sin helhet eller det inngås en betalingsavtale med kommunen, vil oppsigelsen bli trukket. 
  • Dersom restansen ikke blir oppgjort i henhold til inngått betalingsavtale, mister barnet plassen fra og med oppsigelsesdatoen, og plassen kan tildeles andre barn fra ventelista. 

Oppstart av ny barnehageplass i kommunale barnehager 
Barnehageplass betales fra tildelt oppstartdato. Som hovedregel er det den første i måneden.

Ved oppstart i august gjelder følgende ordning: 
Barn som får tilbud om plass fra nytt barnehageår, vanligvis i uke 33 betaler oppholdsavgift for hele måneden. Vi har gått bort i fra ordningen med ½ august og ½ juli påfølgende år. Fra 2016 faktureres det for 11 hele måneder. 

Kostpenger
I tillegg til oppholdsavgift betales det for mat. Satsen avgjøres av samarbeidsutvalget (SU) i den enkelte barnehage. Søknad om fritak for kost behandles av styrer.

Endre mottaker av faktura
Skal du endre mottaker av faktura, skal dette gjøres skriftlig. Brevet skal undertegnes av begge foreldrene (ny og tidligere mottaker). Man kan ikke endre mottaker ved manglende betaling av tidligere faktura.

Fritak for betaling ved barns sykdom
Man kan få fratrekk i pris på opphold dersom barnet har vært borte fra barnehagen på grunn av sykdom i fire uker sammenhengende eller mer. Må dokumenteres med legeattest.

Barn som hentes etter stengetid 
Foresatte står ansvarlig for at barn blir hentet innen stengetid. I tilfeller hvor barn hentes etter barnehagens stengetid belastes foreldrene med et gebyr på kr 300,- pr. påbegynt halvtime, for å dekke utgiftene til overtid til de tilsatte.

 

Moderasjoner i barnehage

Vi har ulike typer moderasjonsordninger:
•    Søskenmoderasjon
•    Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid 
•    Moderasjon for barn som mottar spesialpedagogisk hjelp

1)    Søskenmoderasjon
For familier med mer enn ett barn i barnehage gis søskenmoderasjon på 30 % for barn nummer 2 og 50 % fra og med barn nummer 3. Det betyr at har du flere barn i barnehage som er bosatt på samme adresse, betaler du 70 % av prisen for det andre barnet og 50 % av prisen for barn nummer tre (eller flere barn). Moderasjon gis på den rimeligste plassen dersom søsken har ulik type plass. Man skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere. 
Moderasjonen omfatter søsken som bor fast sammen. Barn anses for å være fast bosatt på den adressen der de er registrert i folkeregisteret. Der foreldrene har avtalt delt bosted for barnet, skal barnet anses for å være fast bosatt begge steder/med begge foreldrene. Det må leveres dokumentasjon (samværsavtale, minimum 40 %).
Det gis ikke moderasjon på kostpenger.

2)    Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid 
Søknader om redusert betaling behandles etter nasjonale regler for inntektsgradert foreldrebetaling og gratis kjernetid.
Mer informasjon om «Søknad om redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid i barnehage» og elektronisk søknadsskjema

Ingen skal betale mer enn seks prosent av familiens inntekt, begrenset oppad til maksimalprisen for en barnehageplass. De som ikke har skattepliktig inntekt skal ikke betale for plassen. 

Alta kommune har ingen søknadsfrist for søknad om reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid. Men vi oppfordrer foreldre/foresatte til å søke snarest mulig og før plassen tas i bruk/oppstart av nytt barnehageår. 

Vedtak om redusert foreldrebetaling gis fra og med den måneden søknaden mottas av Alta kommune og gjelder ut barnehageåret. 

Tilsendt faktura må betales i sin helhet i påvente av vedtak om redusert foreldrebetaling. Fratrekk vil komme på faktura når vedtak foreligger og du vil få tilbake det du har betalt for mye.


3)    Moderasjon for barn som mottar spesialpedagogisk hjelp 
Spesialpedagogisk hjelp etter Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova) § 5-7 er gratis. Oppholdsavgiften reduseres med sum tilsvarende antall timer spesialpedagogisk hjelp barnet har fått tildelt i enkeltvedtak. 
Spesialpedagogisk hjelp for førskolebarn følger skoleåret og strekker seg over 10 mnd. 

Nytt fra 1. august 2016:

Retten til spesialpedagogisk hjelp og retten til tegnspråkopplæring for barn under opplæringspliktig alder er flyttet fra opplæringsloven til barnehageloven.

Det innebærer også at fritak for foreldrebetaling for timer med spesialpedagogisk hjelp faller bort. Foreldre som får vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter 1. august får ikke fritak for timene. Foreldre som allerede har fått vedtak for barnehageåret 2016/2017 etter gammelt regelverk, har krav på fritak så lenge vedtaket gjelder. Her finner du bakgrunnen for forslaget. 

Andre stønadsordninger

Det kan søkes til NAV om stønad til barnetilsyn. Stønad til barnetilsyn er en stønad som skal hjelpe deg som er enslig mor eller far, med å betale for tilsyn med barnet slik at du kan jobbe, eller etablere egen virksomhet.

Stønad til barnetilsyn