barnesko

Barnehageplass - Pris og betaling

Her finner du informasjon om hva det koster for en barnehageplass, om søskenmoderasjon og hvilke muligheter som finnes for å søke om redusert betaling.

Pris og betaling

Foreldrebetaling er regulert i Forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Oppdatert informasjon om foreldrebetaling finnes alltid på Utdanningsdirektoratets nettsider. 

Foreldre med barn i kommunale barnehager skal ikke betale mer enn maksprisen for en barnehageplass. Private barnehager kan ha andre satser enn de kommunale barnehagene. Se barnehagenes vedtekter eller ta kontakt med den enkelte barnehage for informasjon.

Inntektsgrensen for reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid vedtas av Stortinget i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet, på lik linje som maksimalprisen. 
Alta kommune følger de nasjonale satsene.  

Betalingssatser og søskenmoderasjon for kommunale barnehager:
(oppholdstid pr. uke og betaling pr. måned beregnet etter makspris)

Gjelder fra og med 1. januar 2018

Plass-størrelse

Oppholdstid pr. uke

Eldste barn

2. søsken

3. søsken el. flere

 

Pris

30 %

Pris

50 %

Pris

100 % 45 t/uke

2910

873

2037

1455

1455

80 % 36 t/uke

2619

786

1833

1310

1310

70 % 31,5 t/uke

2328

698

1630

1164

1164

60 % 27 t/uke

2037

611

1426

1019

1019

50 % 22,5 t/uke

1746

524

1222

873

873

40 % 18 t/uke

1455

437

1019

728

728

30 % 13,5 t/uke

1164

349

815

582

582

20 % 9 t/uke

873

262

611

437

437

Merk at ikke alle barnehager tilbyr delte-/prosentplasser. 

I tillegg til oppholdsavgift betales det for mat. Satsen avgjøres av samarbeidsutvalget (SU) i den enkelte barnehage. Søknad om fritak for kost behandles av styrer.

 

Faktura

Ett barnehageår koster 11 ganger fastsatt månedsavgift.
Hel månedsavgift betales hver måned unntatt august og juli (10 ganger hel månedsavgift).
For august og juli betales halv månedsavgift (tilsvarende en hel månedsavgift - siste halvdel av august og første halvdel av juli påfølgende år) 
For barnehageplass som tildeles fra nytt barnehageår faktureres det oppholdsavgift for halv måned/halv august.  
For barnehageplass som tildeles ellers i året, faktureres det fra tildelt oppstartdato. Som hovedregel er det den første i måneden.

Dersom faktura ikke er mottatt innen en måned etter at barnet har begynt i barnehagen, må det gis melding om dette til barnehagens styrer.

 Vi har følgende rutiner:
•    Faktura med krav om betaling sendes ut i begynnelsen av hver måned
•    Betalingsfrist er mellom 25. og 31. hver måned.
•    Alta kommune tilbyr betalingsordninger som Avtalegiro og E-faktura.

Dersom du ikke betaler innen fristen:

  • Du vil få tilsendt betalingsvarsler, og det blir beregnet forsinkelsesrente og purregebyr.
  • Ved manglende innbetaling av oppholdsavgift i 2 måneder eller mer, vil plassen bli sagt opp med en måneds skriftlig varsel. 
  • Dersom restansen blir oppgjort i sin helhet eller det inngås en betalingsavtale med kommunen, vil oppsigelsen bli trukket. 
  • Dersom restansen ikke blir oppgjort i henhold til inngått betalingsavtale, mister barnet plassen fra og med oppsigelsesdatoen, og plassen kan tildeles andre barn fra ventelista. 

Kostpenger
I tillegg til oppholdsavgift betales det for mat. Satsen avgjøres av samarbeidsutvalget (SU) i den enkelte barnehage. Søknad om fritak for kost behandles av styrer.

Endre mottaker av faktura
Skal du endre mottaker av faktura, skal dette gjøres skriftlig. Brevet skal undertegnes av begge foreldrene (ny og tidligere mottaker). Man kan ikke endre mottaker ved manglende betaling av tidligere faktura.

Fritak for betaling ved barns sykdom
Man kan få fratrekk i pris på opphold dersom barnet har vært borte fra barnehagen på grunn av sykdom i fire uker sammenhengende eller mer. Må dokumenteres med legeattest.

Barn som hentes etter stengetid 
Foresatte står ansvarlig for at barn blir hentet innen stengetid. I tilfeller hvor barn hentes etter barnehagens stengetid belastes foreldrene med et gebyr på kr 300,- pr. påbegynt halvtime, for å dekke utgiftene til overtid til de tilsatte.

Moderasjoner i barnehage

Vi har ulike typer moderasjonsordninger:
•    Søskenmoderasjon
•    Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid (Rettigheten er søknadsbasert)

1)    Søskenmoderasjon
For familier med mer enn ett barn i barnehage gis søskenmoderasjon på 30 % for barn nummer 2 og 50 % fra og med barn nummer 3. Det betyr at har du flere barn i barnehage som er bosatt på samme adresse, betaler du 70 % av prisen for det andre barnet og 50 % av prisen for barn nummer tre (eller flere barn). Moderasjon gis på den rimeligste plassen dersom søsken har ulik type plass. Man skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere. 
Moderasjonen omfatter søsken som bor fast sammen. Barn anses for å være fast bosatt på den adressen der de er registrert i folkeregisteret. Der foreldrene har avtalt delt bosted for barnet, skal barnet anses for å være fast bosatt begge steder/med begge foreldrene. Det må leveres dokumentasjon (samværsavtale, minimum 40 %).
Det gis ikke moderasjon på kostpenger.

 

2)    Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid 
Søknader om redusert betaling behandles etter nasjonale regler for inntektsgradert foreldrebetaling og gratis kjernetid.
Mer informasjon om «Søknad om redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid i barnehage» og elektronisk søknadsskjema

Redusert foreldrebetaling:

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. Det betyr at dersom maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, kan det søkes om redusert pris.

Gratis kjernetid:

Fra 1. august 2016 har alle tre, - fire- og femåringer som oppfyller vilkårene i forskrift om foreldrebetaling § 3 sjuende ledd har krav på gratis kjernetid. Det betyr at gratis kjernetid gjelder årskullene som har de tre siste årene i barnehagen. I tillegg gjelder det barn med utsatt skolestart.

Alta kommune har ingen søknadsfrist for søknad om reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid. Men vi oppfordrer foreldre/foresatte til å søke snarest mulig og før plassen tas i bruk/oppstart av nytt barnehageår.

Vedtak om redusert foreldrebetaling gis fra og med den måneden søknaden mottas av Alta kommune og gjelder ut barnehageåret. Vær oppmerksom på at dersom nødvendig dokumentasjon ikke ligger ved søknaden, gjelder vedtaket fra den måneden dokumentasjonen mottas.  

Tilsendt faktura må betales i sin helhet i påvente av vedtak om redusert foreldrebetaling. Fratrekk vil komme på faktura når vedtak foreligger og du vil få tilbake det du har betalt for mye.

 

Andre stønadsordninger

Det kan søkes til NAV om stønad til barnetilsyn. Stønad til barnetilsyn er en stønad som skal hjelpe deg som er enslig mor eller far, med å betale for tilsyn med barnet slik at du kan jobbe, eller etablere egen virksomhet.

Stønad til barnetilsyn