Temabilder arealplaner til høring
Skisse+langnes_200x113

Offentlig ettersyn - Langnes næringsområde

Planutvalget vedtok i møte 11.05.17 at forslag til detaljregulering (områdeplan) for Langnes næringsområde legges ut til offentlig ettersyn.

Plankart

Detaljregulering for Nordelvdalen caravanoppstilling

Offentlig ettersyn

Planutvalget vedtok i møte den 11.05.17, Sak PS PLN 29/17, at forslag til Detaljregulering for Nordelvdalen caravanoppstilling legges ut til offentlig ettersyn.

skiskyting

Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv - offentlig ettersyn frist 8. mai

Frist for merknader til revidering av Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er 8. mai 2017

Info

Høring om framtidig skolestruktur i Alta kommune - Ny skole i sentrum

Kommunestyret vedtok i desember 2016 «..at rådmannen utreder sammenslåing av Komsa skole, Bossekop skole og Aronnes skole til én ny 3 – 4 -parallell sentral skole fra og med skoleåret 2019/ 2020».

En slik utredning legges med dette ut på høring.
 

informasjon

NRS Finnmark AS – søknad om areal- og biomasseendring ved lokalitet 10281 Store Kvalfjord

NRS Finnmark AS søker økning av biomassen fra 1800 tonn til 3600 tonn ved lokalitet 10281 Store Kvalfjord i Alta kommune.  I tillegg søkes det om endring av arealbruken innenfor lokaliteten.