Temabilder arealplaner til høring
Plankart+Sorrisniva

Reguleringsplan for Alta friluftspark Sorrisniva

Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Sorrisniva

Planutvalget vedtok i møte den 04.10.17 at forslag til reguleringsplan (detaljregulering) for Sorrisniva med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse skal legges ut til offentlig ettersyn, jf. PBL § 12-10 og § 12-11.