Temabilder arealplaner til høring
trimpark

Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv - rullering av handlingsdelen, offentlig ettersyn frist 2. mai

Frist for merknader til rullering av handlingsdelen  av Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er 2. mai 2018

Bilde

OFFENTLIG ETTERSYN

DETALJPLAN FOR PATOSLETTA BOLIGOMRÅDE

Stiftelsen Utleieboliger planlegger å bygge 8 nye boenheter på Patosletta.