Temabilder arealplaner til høring
Info

Høring om framtidig skolestruktur i Alta kommune - Ny skole i sentrum

Kommunestyret vedtok i desember 2016 «..at rådmannen utreder sammenslåing av Komsa skole, Bossekop skole og Aronnes skole til én ny 3 – 4 -parallell sentral skole fra og med skoleåret 2019/ 2020».

En slik utredning legges med dette ut på høring.
 

informasjon

NRS Finnmark AS – søknad om areal- og biomasseendring ved lokalitet 10281 Store Kvalfjord

NRS Finnmark AS søker økning av biomassen fra 1800 tonn til 3600 tonn ved lokalitet 10281 Store Kvalfjord i Alta kommune.  I tillegg søkes det om endring av arealbruken innenfor lokaliteten.

vann

Cermaq Norway AS - Arealendring av lokaliteter

Cermaq Norway AS søker om arealendringer av lokaliteten Kråkevik og lokaliteten Ytre Koven