A A A

Planer til høring

Søknad om arealendring ved slaktemerdlokaliteten 20176 Ytre Simanes

Grieg Seafood Finnmark AS søker om arealendring ved slaktemerdlokaliteten 20176 Ytre Simanes i Alta kommune.

datakabler

Høring – Bredbåndsutbygging i distriktene

Alta kommune har igangsatt en søknadsprosess om nasjonale tilskudd for utbygging av bredbånd i sine distriktsområder.  Formålet med prosjektet er å kunne gi et grunnleggende bredbåndstilbud av god kvalitet til hustander og næringsliv.

lov og rett

Høring - Regler for godtgjøring av folkevalgte

Lov om kommuner og fylkeskommuner av 22. juni 2018 nr. 83 ( kommuneloven ) trer i kraft fra og med det konstituerende møte i det enkelte kommunestyret ved oppstart av valgperioden 2019 – 2023.

Ingressbilde_300x287

FORNYET OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR A9, AMFI ALTA SENTRUM

Planutvalget vedtok i møte den 26.06.2019 at forslag til reguleringsplan (detaljregulering) for A9, Alta sentrum med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse skal legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens § 12-10, § 12-11.