Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Generelt om tjenesten

Tema

- Trafikk og samferdsel
- Vei og veitrafikk
- Kjøretøy

Beskrivelse

Bostedskommune kan etter søknad gi parkeringstillatelse for forflytningshemmede til:

  • Fører av motorvogn som har særlig behov for parkeringslettelser i forbindelse med bosted, arbeid og/eller annen aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde.
  • Passasjerer som har særlig behov for parkeringslettelse i samband med bosted, arbeid og/eller annen aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten.

Se forskrift om parkering for forflytningshemmede og parkeringsforskriften § 33.

Lover

Forvaltningsloven

Forskrifter

Forskrift om parkering for forflytningshemmede

Parkeringsforskriften

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Søknadsskjema finner du her

Skjema kan også fåes ved å henvendelse til servicesenteret i kommunen.

Vedlegg

Legeattest og bilde

Last ned skjema for legeattest her

Søknadsfrist

Søknaden behandles av en nemd bestående av kommunelege, 1 representant for forflytningshemmede og 1 representant fra parkeringskontoret.

Nemda har møter ca 5 ganger i året. Parkeringskort innvilges normalt for 2-5 år. Innvilget parkeringstillatelse sendes søkeren per post.

Søknaden sendes til

Alta kommune,
Parkering
Boks 1403, 9506 Alta

Klagemulighet

Dersom kommunen avslår søknaden, kan du klage på vedtaket innen en frist på 3 uker fra du mottok vedtaket.
Klagen sendes til den instansen som har fattet vedtaket, dvs. Parkeringskontoret. I klagen skal det angis årsaken til anken, samt en begrunnelse. Parkeringskontoret eller Servicekontoret vil kunne gi deg veiledning i utfylling av klage.

Klageinstansen er kommunens klagenemnd. Før klagen sendes dit, skal Parkeringskontoret vurdere om det er grunnlag for å endre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, blir saken sendt til klagenemnda.

Vegdirektoratet er likevel klageinstans når vedtak om avslag er truffet av kommunens klagenemnd.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicesenteret
Telefon:78455000
Epost:servicesenteret@alta.kommune.no
Postadresse:Postboks 1403 9506 ALTA
Besøksadresse:Rådhuset Sandfallveien 1 9510 ALTA

Ansvarlig enhet

Avdeling:Kommunalteknikk
Telefon:78455000
Telefaks:78455011

Kontaktpersoner

Navn:Jon-Vegar Nilsen
Tittel:Parkeringleder
Mobil:96095360
Epost:jonnil@alta.kommune.no

Andre opplysninger