Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Generelt om tjenesten

Tema

- Trafikk og samferdsel
- Vei og veitrafikk
- Kjøretøy

Beskrivelse

Du kan søke kommunen om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Tillatelsen gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten at du betaler avgift, og uten at du behøver å følge den lengste fastsatte parkeringstiden (så sant det ikke er gitt melding om noe annet). Du får vanligvis tillatelse for to til fem år.

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for å finne parkeringsplass i tilknytning til bosted, arbeid og annen aktivitet.  

Målgruppe

Personer som ikke kan gå eller som har store vansker med å bevege seg over noen lengde.

Kriterier/vilkår

Personer med forflytningshemming.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten.

Se forskrift om parkering for forflytningshemmede og parkeringsforskriften § 33.

Lover

Forvaltningsloven

Forskrifter

Forskrift om parkering for forflytningshemmede

Parkeringsforskriften

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Søknadsskjema finner du her

Skjema kan også fåes ved å henvendelse til servicesenteret i kommunen.

Vedlegg

Legeattest og bilde

Last ned skjema for legeattest her

Søknadsfrist

Ingen spesiell frist. Søknader behandles fortløpende til møtedatoer som fås ved henvendelse til parkeringsseksjonen.

Søknaden sendes til

Alta kommune, parkeringsseksjonen, boks 1403, 9506 Alta

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Er du misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicesenteret
Telefon:78455000
Epost:servicesenteret@alta.kommune.no
Postadresse:Postboks 1403 9506 ALTA
Besøksadresse:Rådhuset Sandfallveien 1 9510 ALTA

Ansvarlig enhet

Avdeling:Kommunalteknikk
Telefon:78455000
Telefaks:78455011

Kontaktpersoner

Navn:Jon-Vegar Nilsen
Tittel:Parkeringleder
Mobil:96095360
Epost:jonnil@alta.kommune.no

Andre opplysninger