Organisering og planlegging av HMS-arbeidet

For å kunne drive et systematisk HMS-arbeid som bygger på kartlegging av det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet, må arbeidet planlegges både i virksomhetene og felles for hele organisasjonen.

Alta kommunes system for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS) er bygd opp av følgende elementer:

Styringsdel: Fastsetter  de overordnede prinsipper for Alta kommunes HMS-arbeid
Kravdel: Tjenesteområdets/virksomhetens og avdelingens oversikt over relevante lover og forskrifter
Gjennomføringsdel: Tjenesteområdets/virksomhetens og avdelingens oversikter over rutiner og prosedyrer
Dokumentasjonsdel: Dokumentasjon på at rutiner og prosedyrer er fulgt

Utfordringen ligger i å lage et HMS-system som fungerer i praksis.  Gode og sikre arbeidsmetoder, klare ansvarsforhold, god og tydelig ledelse, enkle og felles rutiner for risikovurdering og avviksbehandling gir kvalitet og trivsel i arbeidet og bedre resultater.  Det er dette HMS dreier seg om i praksis.

Dokumenter:
Fremgangsmåte
Hvordan lage HMS-system-illustrert
Saksgang i HMS-arbeid-flytskjema
Årshjul for HMS-arbeidet
Mal til HMS-plan 4-årig PDF document ODT document
Mal for handlingsplan HMS PDF document ODT document
Mal til årsrapport HMS PDF document ODT document