Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger

Generelt om tjenesten

Tema

- SFO, Skole og utdanning
- Voksenopplæring

Målgruppe

Utlendinger mellom 16 og 67 år som har oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Dette inkluderer:

  • asylanter
  • overføringsflyktninger
  • arbeidsinnvandrere og deres familiemedlemmer
  • personer med opphold på humanitært grunnlag og familiegjenforente til disse 
  • familiegjenforente med norsk eller nordisk borger bosatt i Norge

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis for personer mellom 16 og 67 år som har oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosettingstillatelse, bortsett fra for arbeidsinnvandrere og deres familiemedlemmer. De må betale for opplæringen.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Utlendingsdirektoratet
aaa

Lover og retningslinjer

Kommunen plikter å tilby denne tjenesten. Se spesielt introduksjonsloven kap. 4 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere.

Lover

Forvaltningsloven
Introduksjonsloven

Forskrifter

Forskrift om nasjonalt introduksjonsregister

Forskrift om norskopplæring mv. for innvandrere

___

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å sørge for opplæring i norsk og samfunnskunnskap så snart som mulig og innen tre måneder etter at krav om slik opplæring settes fram.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtak om

  • tildeling av opplæring
  • vesentlige endringer i den individuelle planen
  • at opplæringen stanses
  • permisjon

Dette må skje innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Alta voksenopplæringssenter
Telefon:78 48 18 30
Epost:Voksenopplaeringssenteret@Alta.kommune.no
Postadresse:Postboks 1281, 9505 ALTA
Besøksadresse:Follumsvei 17, 9510 ALTA

Andre opplysninger

Gyldig til2016-12-31