Opplæring og oppfølging av Helse-, miljø- og sikkerhet

Arbeidsgiver har ifølge arbeidsmiljølovens bestemmelser ansvar for at arbeidsmiljøet i virksomhetene er fullt forsvarlig. Hensikten med en plikt til opplæring er å tydeliggjøre forventningen om at arbeidsgiver skal ha kunnskap om grunnprinsippene i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og om arbeidsmiljøloven

For å sikre at ledere, verneombud og ansatte har den nødvendige kompetanse innen HMS gjennomføres følgende tiltak :
 
• Årlig grunnkurs i HMS (tilsvarende 40 timers grunnkurs) for nye ledere, verneombud og medlemmer i AMU i regi av personalavdelingen og bedriftshelsetjenesten (evt. også for ledere og verneombud hvor det er lenge siden de har gjennomført nødvendig opplæring).

• HMS for ledere kurs annet hvert år.

• HMS skal være en del av introduksjonsprogrammet og opplæringen for nyansatte. Ansvar: Leder

• HMS bør være et naturlig tema på personalmøter og andre interne opplæringstiltak for ansatte

• Hovedverneombudet bør delta på kurs beregnet for denne funksjonen etter ca. 1 års funksjonstid og for øvrig jevnlig få tilbud om å delta på nødvendig opplæring innenfor det de økonomiske rammer tillater.

• Verneombudssamling 1 gang pr. år. Ansvarlig er hovedverneombudet  i samarbeid med personalavdelingen

• Brannvernlederkurs hvert 2. år