Omsorgsavdelingen

Virksomhet for hjemmetjenester og sykehjem:

Virksomhet for hjemmetjenester og virksomhet for sykehjem har til formål å yte omsorgstjenester til eldre og pleietrengende. De fleste av disse tjenestene er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven.

Forkontor for administrasjonene på tjenesteområde helse og sosial er samlokalisert.

Administrasjonen består av:

 • Virksomhetsleder hjemmetjenester Marie Stavang
 • Virksomhetsleder sykehjem Johanna Isaksen
 • Leder botiltakene, Virksomhet for sykehjem Inger Johanne Kristensen
 • Samhandlingskoordinator Aslaug Murberg
 • Utviklingssenter for sykehjem Karin Mikkelsen
 • Kreftkoordinator Helena Marie Hykkerud
 • Sykepleiekonsulent Vibeke Lillevik 

Virksomhet for hjemmetjenester:

Hjemmetjenesten kan yte følgende tjenester:
- Hjemmesykepleie
- Hjemmehjelp
- Støttekontakt
- Trygghetsalarm
- Matombringing
- Vaktmester hjelpemidler
- Vaktmester ytterdistrikt

- Korttidsopphold (Alta helsesenter, sykehjemmet og Ekornsvingen sykehjem)
- Avlastningsopphold (Alta helsesenter, sykehjemmet og Ekornsvingen sykehjem)


Oversikt over soner og ledere

Sone vest:
Soneleder: Stina Paulsen - Telefon 78 45 57 64
Nestleder: Barbara Bjerrang - Telefon 78 45 57 61

Sone Øst:
Soneleder, konstituert Siw Anita Sletten - Telefon 78 45 54 43
Nestleder, konstituert: Lisa Mathisen - Telefon 78 45 54 47

Sone Ytre Øst:
Soneleder, konstituert: Marita Danielsen - Telefon 78 43 22 60

Dagplass Vertshuset eldresenter:
Leder: Anita H. Tangen - Telefon 78 45 57 00/78 45  57 02

Frivillighetssentralen:
Leder: Runar Terje Foslund - Telefon 78 45 57 10/90 79 54 20

Dagsenter demente, Aspelund:
Leder: Solbjørg Edvardsen - Telefon 78 45 57 00/78 45 57 80

Demensteam:
Leder: Solbjørg Edvardsen - Telefon 78 45 57 00/78 45 57 80

Helsesenterets sykehjem (Korttids- og avlastningsplasser):
Leder:
Trond Bjørnø - Telefon 78 45 55 00Vertshuset eldresenter:

Dagsenter for eldre: Dagplasser fra kl. 10 – 15 mandag til fredag. Dagtilbud for eldre personer som har ønske om sosialt felleskap og aktiviteter. Måltider og transporttjeneste inngår i tilbudet.   

Dagsenter demente: Dagplasser fra kl. 8-15 mandag til fredag. Dagtilbud for demente personer som trenger et tilbud med aktiviteter tilpasset funksjonsnivået.  Måltider og transporttjeneste inngår i tilbudet.  

Demensteam: Demensteamet kan i samarbeid med fastlegen klarlegge og utrede demenssykdom hos hjemmeboende eldre.

Pårørendeskole: Et tilbud om kurs og samtalegrupper for pårørende til demente personer. Ta kontakt med demensteam for nærmere informasjon.

Frivillighetssentralen: Frivillighetssentralen er kontaktpunkt og bindeledd mellom organisasjoner og enkeltpersoner som ønsker å yte frivillig og ubetalt arbeidsinnsats ovenfor trengende personer og institusjoner innen kommunen.

Trygde-/ omsorgsboliger:
Alta kommune har totalt 99 kommunale boliger. Boligene tildeles eldre som har spesielle behov. Forhold hos søker som blir tatt i betraktning ved tildeling er: Helsetilstand, tilgang til helsetjenester i forhold til den enkeltes behov, boligforhold og økonomi.

For alle tjenester gjelder at de blir tildelt i henhold til søknad, registrering og vurdering av den enkelte søkers helsetilstand og behov.

Virksomhet for sykehjem:

 • Sykehjemmene kan yte følgende tjenester:
  - langtidsopphold
  - korttidsopphold (Ekornsvingen sykehjem og Helsesentrets sykehjem)
  - avlastningsopphold (Ekornsvingen sykehjem, Helsesentrets sykehjem )
 • Vikartjenesten
 • Boliger

Oversikt over sykehjem, ledelse og plasser:

Elvebakken sykehjem:
Plasser: 32 langtidsplasser  fordelt på 4 avdelinger, herav 16 plasser på skjermet enhet
Leder
: Elisabeth Alexandersen - Telefon 78 45 56 50
N.leder: Kate Mortensen - Telefon 78 45 56 51

Ekornsvingen sykehjem:
16 langtidsplasser fordelt på 2 avdelinger. Herav 6 plasser til korttids- og avlastningsopphold.
Leder: Inga Evelyn Gaup – Telefon 78 44 60 70
N.leder: Line S. Larssen

Kåfjord sykehjem:
16 langtidsplasser fordelt på 2 avdelinger
Leder : Mariann Alexandersen – Telefon 78 45 77 22
N.leder: Lillian Mienna

Helsesenterets sykehjem:
21 plasser hvorav 19 plasser til korttids- og avlastningsopphold
Leder: Trond Bjørnø – Telefon 78 45 55 00
 
Sykestua:
4 korttids- og avlastningsplasser
Leder: Tone Mauseth - Telefon 78 45 54 90
N.leder: Heidi Magnussen 
Furuly*:
35 langtidsplasser fordelt på 5 avdelinger, 16 plasser på skjermet enhet
Leder: Karen Marit Utsi

Bossekop*:
14 langtidsplasser
Leder: Karen Marit Utsi

*)Private institusjoner som har avtale med kommunen

Ledelse:

Virksomhetsleder hjemmetjenester Marie Stavang: 78 45 54 45
Virksomhetsleder sykehjem Johanna Isaksen: 78 45 54 57

Kontaktinformasjon

E-post:postmottak.hs@alta.kommune.no

Telefon og telefaks:
Telefon: 78 45 54 00
Telefaks: 78 45 55 70

Postadresse:
Alta kommune, virksomhet for hjemmetjenester / virksomhet for sykehjem

Postboks 1383
9506 Alta

Besøksadresse:
Alta helsesenter (2. etg)