Plankart+Sorrisniva

Reguleringsplan for Alta friluftspark Sorrisniva

Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Sorrisniva

Planutvalget vedtok i møte den 04.10.17 at forslag til reguleringsplan (detaljregulering) for Sorrisniva med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse skal legges ut til offentlig ettersyn, jf. PBL § 12-10 og § 12-11.

Planens intensjon er å legge til rette for utvidelse av området for hotellovernatting og restaurant, samt 5 nye boligtomter. Deler av området avsatt til LNFR formål i kommuneplanen, foreslås til næringsbebyggelse for hotell/overnatting.

Planområdet ligger i Sorrisniva, østsiden av Altaelva (planid 20070025) i Alta kommune. Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til kombinert bebyggelse- og anleggsformål, idrettsanlegg og LNFR-område. Det er stilt krav om felles planlegging av området. Se hele planforslaget i vedlagte plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse i vedlegg 2, 3 og 4.

Saksdokumenter er lagt til gjennomsyn på Alta rådhus og Alta bibliotek. Instanser og berørte parter blir tilskrevet direkte. 

Sakens dokumenter kan også leses her:

  1. Melding om offentlig ettersyn
  2. Plankart, datert 30.10.2017
  3. Planbestemmelser, datert 30.10.2017
  4. Planbeskrivelse, datert 30.10.2017
  5. Planutvalgets vedtak
  6. Saksframlegg

Merknader til planforslaget sendes skriftlig innen torsdag 14. desember til: Alta kommune, Avdeling for samfunnsutvikling, Pb. 1403, 9505 Alta eller per e-post: postmottak@alta.kommune.no.