bymiljo_150x100

Alta kommune ønsker å invitere til innspill og synspunkter på planen

Offentlig ettersyn av kommunedelplan

I henhold til plan- og bygningslovens § 11-14, har planutvalget i møte 04.10.17, vedtatt at forslag til kommunedelplan for energi, miljø og klima legges ut til offentlig ettersyn.

Formålet med planen er å styrke kommunens mål og strategier innenfor temaene energi, miljø og klima. Planen skal føre til reduksjon i utslipp av klimagasser, redusert energibruk og mer bruk av energi fra fornybare kilder.

 

De som har merknader til planen bes sende disse skriftlig til Alta kommune, Avdeling for miljø, park og idrett, PB.1403, 9506 Alta eller postmottak@alta.kommune.no. Høringsfristen er 23.november 2017

 

Se relevante dokumenter nedenfor:

 

Saksfremlegg

Saksprotokoll

Forslag til kommunedelplan for energi, miljø og klima

Vedlegg 1. Handlingsplan 2018

Vedlegg 2. Klimaregnskap for den kommunale driften 2016