Mangler gatelys i Bjørnemyra

Gatelys
2017-10-25 08:36 (#42900)
Ferdigbehandlet Ferdigbehandlet

Adresse: Bjørnemyra 1
Kart (69.95004883694702, 23.198828101158142)


7-8 gatelys i Bjørnemyra, fra krysset ved E6, virker ikke.