Regelverk innenfor HMS

I flere ulike lover er det regler om at produksjon, tjenester og produkter skal oppfylle forskjellige sikkerhets og kvalitetsbetingelser. Det stilles også krav i forhold til hvordan ytre miljø og arbeidstakere som er ansatt i bedrifter som produserer, yter tjenester og lager produkter skal sikres. En samlebetegnelse for dette området kalles HMS- helse, miljø og sikkerhet.

Det er laget en forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid som blant annet sier at den som leder en virksomhet skal sørge for en systematisk oppfølging av de krav som stilles til HMS i den aktuelle virksomheten.  Dette kalles internkontroll.

Den enkelte leder må ha oversikt over hvilke lover og forskrifter som gjelder innenfor HMS området for sin virksomhet. I tillegg må den enkelte leder ha oversikt over hvilke lover og forskrifter som gjelder i forhold til tjenesteytelser og kvalitet innenfor sitt område.
Informasjon om hvilke lover, forskrifter og veiledere som er aktuelle finner du her