bilde av ett dusjhode

Legionella - nye forebyggende tiltak

Det er nå kommet endringer i Forskrift om miljørettet helsevern og i Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu, samt en veileder i Folkehelseinstituttets regi.

Det er nå vedtatt nytt regelverk for å forebygge utbrudd av legionella. Forskrift om miljørettet helsevern har fått et nytt kapittel, samt at det er foretatt endringer i bassengbadforskriften.

Aktuelle endringer i regelverket:

Krav til at bl.a. kjøletårn, luftskrubbere, faste og mobile vaskeanlegg, dusjanlegg, VVS-anlegg i sameier og borettslag, klimanlegg med luftfukting, innendørs befuktningsanlegg og innendørs fontener skal planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og avvikles på en betryggende måte

Krav om ettersyn, og for kjøletårn, luftskrubbere, befuktningsanlegg og innendørs fontener skal det som en hovedregel utføres mikrobiologisk undersøkelse minst én gang i måneden

Krav om meldeplikt til kommunen for første gangs oppstart eller vesentlig utvidelse/endring av kjøletårn og luftskrubbere. 

Dersom det foreligger mistanker om tilfelle av legionellasykdom skal det tas mikrobiologiske prøver på alle aktuelle steder hvor man kan forvente å finne bakterien. Slik prøvetaking skal skje før rengjøring og desinfeksjon. 

Innretninger som finnes i private boliger eller fritidseiendommer er ikke omfattet av bestemmelsene med mindre omgivelsene utenfor boligen eller eiendommen blir berørt.

Det legges opp til en forhåndsuttalelse fra Nasjonalt folkehelseinstitutt til de ulike typer/modeller av boblebad. For boblebad som ikke er forhåndsvurdert må den enkelte innretning vurderes nærmere av kommunen i forbindelse med melding.

Det vil senere også komme en endring i kommunehelsetjenesteloven som innebærer at melding til kommunen om oppstart eller vesentlig endring av kjøletårn og luftskrubbere skal ledsages av uttalelse fra et akkreditert inspeksjonsorgan. På denne måten kan man si at det vil bli innført et forsterket tilsyn med kjøletårn og luftskrubbere.

Veileder
Nasjonalt folkehelseinstitutt har samtidig med regelverksendringen laget en ny veileder for forebygging av legionellasmitte. I veilederen vil man blant annet finne opplysninger om hvilke tiltak som skal iverksettes overfor følgende mulige problemstillinger:

- Interne vannfordelingsnett
- Kjøletårn
- Luftskrubbere 
- Luftbefuktningsanlegg
- Bilvaskeanlegg
- Sykehus og andre institusjoner med mennesker med svekket immunforsvar
- Tiltak i private hjem
- Andre innretninger (eks: boblebad, fontener, tannlege og medisinsk utstyr, skjærevæsker for metallbearbeiding)