Kommunestyrevedtak om bruk av utbyggingsavtaler

Saksprotokoll.
SAKSPROTOKOLL
 
Utvalg:                Kommunestyret                                                                                             
Møtedato:           30.10.2006
Sak:                     PS 74/06                                                   
 
Resultat:            
 
Arkivsak:            04/1985
Tittel:                  SP: KOMMUNESTYREVEDTAK OM BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER (PLAN- OG BYGNINGSLOVEN KAP. XI-A)
 
 
Kommunestyrets behandling:
Behandling:
Formannskapets innstilling vedtatt enstemmig.
 
 
Kommunestyrets vedtak:
1.      I henhold til plan- og bygningsloven § 64a fattes det herved vedtak om bruk av utbyggingsavtaler i Alta kommune.
2.      Utbyggingsavtaler kan benyttes i hele kommunen.
3.      Utbyggingsavtaler skal normalt benyttes for 6 boenheter eller flere. Utbyggingsavtale kan også benyttes ved utbygging av større hyttefelt. For industri, næring, kontor m.m. skal utbyggingsavtaler benyttes dersom særlige forhold ikke tilsier at utbyggingsavtaler ikke kan benyttes.
4.      Kommunen kan kreve fortrinnsrett til inntil 20 % av boenhetene/boligene/tomtene til markedspris.
5.      Utbyggingsavtaler kan inneholde vilkår om gjennomføring av tiltak nedfelt i kommuneplanens arealdel, reguleringsplan og bebyggelsesplan.
6.      Kommunalteknisk infrastruktur skal bygges ut i henhold til de standarder og den kapasitet kommunen krever. Oppdatert informasjon om dette skal være tilgjengelig på kommunens hjemmesider.
7.      Utbygger skal dekke de feltinterne kostnader for utbygging av infrastruktur, og i tillegg hele eller deler av kostnadene for øvrig infrastruktur som må opparbeides eller oppgraderes som følge av utbyggingen (vei, gang- og sykkelvei, parkering, vann- og avløp, energi, grøntstruktur, felles byrom, gang- og turløyper, skiløyper mv.).
8.      Utbyggingsavtalene skal ta hensyn til og sørge for gjennomføring av boligsosial handlingsplan for Alta kommune.
9.      Ved samordnet prosess mellom reguleringsplan og utbyggingsavtale gis Rådmannen, eller den han bemyndiger, fullmakt til å undertegne avtalene etter at den aktuelle plan er godkjent.
 
For utbyggingsavtaler som fremforhandles etter at den aktuelle plan er vedtatt gis Rådmannen, eller den han bemyndiger, fullmakt til å undertegne avtalen, uten å forelegge avtalen for formannskapet, dersom den ikke medfører vesentlige omprioriteringer eller økonomiske forpliktelser utover kr 2 000 000,- for kommunen.
 
For avtaler som faller utenfor ovennevnte begrensning gis Rådmannen, eller den han bemyndiger, fullmakt til å undertegne avtalen etter at den har vært forelagt formannskapet.
 
 
 
 
 
SAMLET SAKSFRAMSTILLING
 
Arkivsak: 04/1985                                              
 
UTBYGGINGSAVTALER
 
 
Saksbehandler:       Bjørnar Karlsen                                                    Arkiv: L80 &01
Saksnr.:     Utvalg                                                                               Møtedato
PS               101/06        Formannskapet                                                              28.06.2006
PS               38/06          Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling                          16.10.2006
PS               38/06          Hovedutvalg for drift- og utbygging    17.10.2006
PS               133/06        Formannskapet                                                              20.10.2006
PS               74/06          Kommunestyret                                                             30.10.2006
 
Innstilling:
  
1.      I henhold til plan- og bygningsloven § 64a fattes det herved vedtak om bruk av utbyggingsavtaler i Alta kommune.
2.      Utbyggingsavtaler kan benyttes i hele kommunen.
3.      Utbyggingsavtaler skal normalt benyttes for 6 boenheter eller flere. Utbyggingsavtale kan også benyttes ved utbygging av større hyttefelt. For industri, næring, kontor m.m. bør utbyggingsavtaler alltid benyttes.
4.      Kommunen kan kreve fortrinnsrett til inntil 20 % av boenhetene/boligene/tomtene til markedspris.
5.      Utbyggingsavtaler kan inneholde vilkår om gjennomføring av tiltak nedfelt i kommuneplanens arealdel, reguleringsplan og bebyggelsesplan.
6.      Kommunalteknisk infrastruktur skal bygges ut i henhold til de standarder og den kapasitet kommunen krever. Oppdatert informasjon om dette skal være tilgjengelig på kommunens hjemmesider.
7.      Utbygger skal dekke de feltinterne kostnader for utbygging av infrastruktur, og i tillegg hele eller deler av kostnadene for øvrig infrastruktur som må opparbeides eller oppgraderes som følge av utbyggingen (vei, gang- og sykkelvei, parkering, vann- og avløp, energi, grøntstruktur, felles byrom, gang- og turløyper, skiløyper mv.).
8.      Utbyggingsavtalene skal ta hensyn til og sørge for gjennomføring av boligsosial handlingsplan for Alta kommune.
9.      Ved samordnet prosess mellom reguleringsplan og utbyggingsavtale gis Rådmannen, eller den han bemyndiger, fullmakt til å undertegne avtalene etter at den aktuelle plan er godkjent.
 
For utbyggingsavtaler som fremforhandles etter at den aktuelle plan er vedtatt gis Rådmannen, eller den han bemyndiger, fullmakt til å undertegne avtalen, uten å forelegge avtalen for kommunestyret, dersom den ikke medfører vesentlige omprioriteringer eller økonomiske forpliktelser utover kr 2 000 000,- for kommunen.
 
For avtaler som faller utenfor ovennevnte begrensning gis Rådmannen, eller den han bemyndiger, fullmakt til å undertegne avtalen etter at den har vært forelagt kommunestyret.
 
  
Behandling/vedtak i Formannskapet den 28.06.2006 sak 101/06
 
Behandling:
Innstillingen vedtatt enstemmig.
 
Vedtak:
Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å varsle oppstart av arbeidet med utbyggingsavtaler.
  
 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling den 16.10.2006 sak 38/06
 
Behandling:
Innstillingen vedtatt enstemmig.
 
Vedtak:
10. I henhold til plan- og bygningsloven § 64a fattes det herved vedtak om bruk av utbyggingsavtaler i Alta kommune.
11. Utbyggingsavtaler kan benyttes i hele kommunen.
12. Utbyggingsavtaler skal normalt benyttes for 6 boenheter eller flere. Utbyggingsavtale kan også benyttes ved utbygging av større hyttefelt. For industri, næring, kontor m.m. bør utbyggingsavtaler alltid benyttes.
13. Kommunen kan kreve fortrinnsrett til inntil 20 % av boenhetene/boligene/tomtene til markedspris.
14. Utbyggingsavtaler kan inneholde vilkår om gjennomføring av tiltak nedfelt i kommuneplanens arealdel, reguleringsplan og bebyggelsesplan.
15. Kommunalteknisk infrastruktur skal bygges ut i henhold til de standarder og den kapasitet kommunen krever. Oppdatert informasjon om dette skal være tilgjengelig på kommunens hjemmesider.
16. Utbygger skal dekke de feltinterne kostnader for utbygging av infrastruktur, og i tillegg hele eller deler av kostnadene for øvrig infrastruktur som må opparbeides eller oppgraderes som følge av utbyggingen (vei, gang- og sykkelvei, parkering, vann- og avløp, energi, grøntstruktur, felles byrom, gang- og turløyper, skiløyper mv.).
17. Utbyggingsavtalene skal ta hensyn til og sørge for gjennomføring av boligsosial handlingsplan for Alta kommune.
18. Ved samordnet prosess mellom reguleringsplan og utbyggingsavtale gis Rådmannen, eller den han bemyndiger, fullmakt til å undertegne avtalene etter at den aktuelle plan er godkjent.
 
For utbyggingsavtaler som fremforhandles etter at den aktuelle plan er vedtatt gis Rådmannen, eller den han bemyndiger, fullmakt til å undertegne avtalen, uten å forelegge avtalen for kommunestyret, dersom den ikke medfører vesentlige omprioriteringer eller økonomiske forpliktelser utover kr 2 000 000,- for kommunen.
 
For avtaler som faller utenfor ovennevnte begrensning gis Rådmannen, eller den han bemyndiger, fullmakt til å undertegne avtalen etter at den har vært forelagt kommunestyret.
  
 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for drift- og utbygging den 17.10.2006 sak 38/06
 
Behandling:
Innstillingen vedtatt enstemmig.
 
Vedtak:
1.      I henhold til plan- og bygningsloven § 64a fattes det herved vedtak om bruk av utbyggingsavtaler i Alta kommune.
2.      Utbyggingsavtaler kan benyttes i hele kommunen.
3.      Utbyggingsavtaler skal normalt benyttes for 6 boenheter eller flere. Utbyggingsavtale kan også benyttes ved utbygging av større hyttefelt. For industri, næring, kontor m.m. bør utbyggingsavtaler alltid benyttes.
4.      Kommunen kan kreve fortrinnsrett til inntil 20 % av boenhetene/boligene/tomtene til markedspris.
5.      Utbyggingsavtaler kan inneholde vilkår om gjennomføring av tiltak nedfelt i kommuneplanens arealdel, reguleringsplan og bebyggelsesplan.
6.      Kommunalteknisk infrastruktur skal bygges ut i henhold til de standarder og den kapasitet kommunen krever. Oppdatert informasjon om dette skal være tilgjengelig på kommunens hjemmesider.
7.      Utbygger skal dekke de feltinterne kostnader for utbygging av infrastruktur, og i tillegg hele eller deler av kostnadene for øvrig infrastruktur som må opparbeides eller oppgraderes som følge av utbyggingen (vei, gang- og sykkelvei, parkering, vann- og avløp, energi, grøntstruktur, felles byrom, gang- og turløyper, skiløyper mv.).
8.      Utbyggingsavtalene skal ta hensyn til og sørge for gjennomføring av boligsosial handlingsplan for Alta kommune.
9.      Ved samordnet prosess mellom reguleringsplan og utbyggingsavtale gis Rådmannen, eller den han bemyndiger, fullmakt til å undertegne avtalene etter at den aktuelle plan er godkjent.
 
For utbyggingsavtaler som fremforhandles etter at den aktuelle plan er vedtatt gis Rådmannen, eller den han bemyndiger, fullmakt til å undertegne avtalen, uten å forelegge avtalen for kommunestyret, dersom den ikke medfører vesentlige omprioriteringer eller økonomiske forpliktelser utover kr 2 000 000,- for kommunen.
 
For avtaler som faller utenfor ovennevnte begrensning gis Rådmannen, eller den han bemyndiger, fullmakt til å undertegne avtalen etter at den har vært forelagt kommunestyret.
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 20.10.2006 sak 133/06
 
Behandling:
Følgende forslag fremmet:
FRP v/Claus Jørstad.
Endringer pkt. 3.
”…..    skal utbyggingsavtaler benyttes dersom særlige forhold ikke tilsier at utbyggingsavtaler ikke kan benyttes.”
Forslaget vedtatt enstemmig.
 
Innstillingens pkt. 3 falt enstemmig.
Innstillingens pkt. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 vedtatt enstemmig.
Innstillingens nest siste og siste avsnitt med endring av ”kommunestyret” til FORMANNSKAPET – vedtatt enstemmig.
 
Vedtak:
1.      I henhold til plan- og bygningsloven § 64a fattes det herved vedtak om bruk av utbyggingsavtaler i Alta kommune.
2.      Utbyggingsavtaler kan benyttes i hele kommunen.
3.      Utbyggingsavtaler skal normalt benyttes for 6 boenheter eller flere. Utbyggingsavtale kan også benyttes ved utbygging av større hyttefelt. For industri, næring, kontor m.m. skal utbyggingsavtaler benyttes dersom særlige forhold ikke tilsier at utbyggingsavtaler ikke kan benyttes.
4.      Kommunen kan kreve fortrinnsrett til inntil 20 % av boenhetene/boligene/tomtene til markedspris.
5.      Utbyggingsavtaler kan inneholde vilkår om gjennomføring av tiltak nedfelt i kommuneplanens arealdel, reguleringsplan og bebyggelsesplan.
6.      Kommunalteknisk infrastruktur skal bygges ut i henhold til de standarder og den kapasitet kommunen krever. Oppdatert informasjon om dette skal være tilgjengelig på kommunens hjemmesider.
7.      Utbygger skal dekke de feltinterne kostnader for utbygging av infrastruktur, og i tillegg hele eller deler av kostnadene for øvrig infrastruktur som må opparbeides eller oppgraderes som følge av utbyggingen (vei, gang- og sykkelvei, parkering, vann- og avløp, energi, grøntstruktur, felles byrom, gang- og turløyper, skiløyper mv.).
8.      Utbyggingsavtalene skal ta hensyn til og sørge for gjennomføring av boligsosial handlingsplan for Alta kommune.
9.      Ved samordnet prosess mellom reguleringsplan og utbyggingsavtale gis Rådmannen, eller den han bemyndiger, fullmakt til å undertegne avtalene etter at den aktuelle plan er godkjent.
 
For utbyggingsavtaler som fremforhandles etter at den aktuelle plan er vedtatt gis Rådmannen, eller den han bemyndiger, fullmakt til å undertegne avtalen, uten å forelegge avtalen for formannskapet, dersom den ikke medfører vesentlige omprioriteringer eller økonomiske forpliktelser utover kr 2 000 000,- for kommunen.
 
For avtaler som faller utenfor ovennevnte begrensning gis Rådmannen, eller den han bemyndiger, fullmakt til å undertegne avtalen etter at den har vært forelagt formannskapet.
 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 30.10.2006 sak 74/06
 
Behandling:
Formannskapets innstilling vedtatt enstemmig.
 
Vedtak:
1.      I henhold til plan- og bygningsloven § 64a fattes det herved vedtak om bruk av utbyggingsavtaler i Alta kommune.
2.      Utbyggingsavtaler kan benyttes i hele kommunen.
3.      Utbyggingsavtaler skal normalt benyttes for 6 boenheter eller flere. Utbyggingsavtale kan også benyttes ved utbygging av større hyttefelt. For industri, næring, kontor m.m. skal utbyggingsavtaler benyttes dersom særlige forhold ikke tilsier at utbyggingsavtaler ikke kan benyttes.
4.      Kommunen kan kreve fortrinnsrett til inntil 20 % av boenhetene/boligene/tomtene til markedspris.
5.      Utbyggingsavtaler kan inneholde vilkår om gjennomføring av tiltak nedfelt i kommuneplanens arealdel, reguleringsplan og bebyggelsesplan.
6.      Kommunalteknisk infrastruktur skal bygges ut i henhold til de standarder og den kapasitet kommunen krever. Oppdatert informasjon om dette skal være tilgjengelig på kommunens hjemmesider.
7.      Utbygger skal dekke de feltinterne kostnader for utbygging av infrastruktur, og i tillegg hele eller deler av kostnadene for øvrig infrastruktur som må opparbeides eller oppgraderes som følge av utbyggingen (vei, gang- og sykkelvei, parkering, vann- og avløp, energi, grøntstruktur, felles byrom, gang- og turløyper, skiløyper mv.).
8.      Utbyggingsavtalene skal ta hensyn til og sørge for gjennomføring av boligsosial handlingsplan for Alta kommune.
9.      Ved samordnet prosess mellom reguleringsplan og utbyggingsavtale gis Rådmannen, eller den han bemyndiger, fullmakt til å undertegne avtalene etter at den aktuelle plan er godkjent.
 
For utbyggingsavtaler som fremforhandles etter at den aktuelle plan er vedtatt gis Rådmannen, eller den han bemyndiger, fullmakt til å undertegne avtalen, uten å forelegge avtalen for formannskapet, dersom den ikke medfører vesentlige omprioriteringer eller økonomiske forpliktelser utover kr 2 000 000,- for kommunen.
 
For avtaler som faller utenfor ovennevnte begrensning gis Rådmannen, eller den han bemyndiger, fullmakt til å undertegne avtalen etter at den har vært forelagt formannskapet.
 
Utredning:
 
Vedlegg            
Bakgrunn
- Lov 27. mai 2005 nr. 30 om endringer i plan- og bygningsloven (utbyggingsavtaler)
- Forskrift 20. april 2006 nr. 453 om forbud mot vilkår om sosial infrastruktur i utbyggingsavtaler
Høring/merknader
- Forslag til vedtak har vært ute til høring. Det har ikke innkommet høringsuttalser fra eksterne interesser.
Vurdering:
Stortinget vedtok i april 2005 nye bestemmelser i plan- og bygningsloven om bruk av utbyggingsavtaler. Lovreglene strammer inn reglene for hva avtalene kan gå ut på og sikrer forutberegnelighet for utbyggere, kommune og andre berørte. Loven er supplert med forskrifter, der det er nedfelt forbud mot at utbygger gjennom avtale skal gi bidrag til finansiering av sosiale infrastrukturtiltak, som barnehager, skoler, sykehjem eller tilsvarende tjenester. Lovendringen og forskriften trådte i kraft 1. juli 2006.
 
For at kommunen skal kunne benytte utbyggingsavtaler etter 1. juli 2006 må det være fattet vedtak i kommunestyret som angir kommunens forutsetninger for inngåelse av utbyggingsavtaler som ledd i gjennomføring av den aktuelle plan/prosjekt. Dette følger av plan- og bygningsloven § 64a.
 
Hensikten med vedtaket er å øke forutberegneligheten for utbyggere og grunneiere for hvilke forutsetninger som vil stilles til utbygging i de ulike deler av kommunen. Vedtaket vil også være grunnlag for senere forhandlinger mellom kommunen og utbygger/grunneier.
Forhandlinger om nye utbyggingsavtaler kan ikke starte før vedtak i henhold til § 64a er fattet.
 
Utbyggingsavtaler har allerede vært i bruk i mange år. Gjennom de nye reglene i plan- og bygningsloven integreres dette virkemiddelet for gjennomføring av offentlige arealplaner i loven. De nye bestemmelsene inneholder også saksbehandlingsregler for forhandlinger om utbyggingsavtaler.
 
De nye reglene er tatt inn i plan- og bygningsloven §§ 64 – 64f (vedlagt).
 
For kommunen vil utbyggingsavtaler være et virkemiddel for å sikre at utbygging skjer i henhold til de intensjoner som er nedfelt i kommunens utbyggingspolitikk.
 
Kommunal- og regionaldepartementet har gitt ut en veileder om bruk av utbyggingsavtaler som finnes på departementets hjemmesider på internett (www.krd.dep.no).
 
Det stilles i plan- og bygningsloven § 64a krav om at det legges til rette for medvirkning av berørte grupper og interese før vedtak om bruk av utbyggingsavtaler i kommunen fattes. Forslag til vedtak ble derfor lagt ut til høring på kommunens hjemmesider på internett og lagt ut i papirkopi i servicetorget. Det ble også satt inn annonse om dette i Altaposten og Finnmark Dagblad 27. juli og 15. august 2006. Kommunen har ikke motatt noen innspill eller kommentarer fra eksterne interesser etter dette. Vedtaket som foreslås er etter dette i hovedsak likelydende som det som var ute til høring.
 
Avgrensning av begrepet utbyggingsavtale
Plan- og bygningsloven § 64 definerer begrepet utbyggingsavtale på følgende måte:
 
”Med utbyggingsavtale menes en avtale mellom kommunen og grunneier eller utbygger om utbygging av et område, som har sitt grunnlag i kommunens planmyndighet etter denne lov, og som gjelder gjennomføring av kommunal arealplan.”
 
Formålet med definisjonen er å omfatte de avtaler der kommunen som plan- og bygningsmyndighet stiller betingelser til utbygger/grunneier som det ikke er lovhjemmel til ellers. Definisjonen dekker først avtalen når kommunens ”ytelse”, eller utbyggers forventning er knyttet til vedtagelse av plan eller byggetillatelse. En avtale der kommunen inngår avtale som eier av en tomt innbefattes ikke uten videre av reglene, selv om overdragelsen og betingelsene kan tenkes å gjelde ”gjennomføring av plan”. Det er først der avtalen direkte gjelder innhold i, eller gjennomføring av, plan at avtalen defineres som en utbyggingsavtale i lovens forstand.
 
Innholdet i utbyggingsavtaler
Grensene for hvilke forpliktelser en utbyggingsavtale kan pålegge utbygger/grunneier finnes i plan- og bygningsloven § 64b, og i tillegg i forskrift om forbud mot vilkår om sosial infrastruktur i utbyggingsavtaler. Kommunes utbyggingspolitikk og innholdet i vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven legger det viktigste grunnlaget for hva utbyggingsavtaler kan omfatte.
 
Bestemmelsene skal åpne for avtaler som bidrar til å oppfylle kommunes mål for utvikling innenfor planområdet. Samtidig skal utbygger/grunneiers forpliktelser etter avtalen stå i et rimelig og riktig forhold til den belastning tiltaket medfører for omgivelsene. Avtalen skal ikke gå lenger enn å avhjelpe den belastning tiltaket påfører kommunen, eventuelt sett i sammenheng med utviklingen forøvrig.
 
I hovedsak vil utbyggingsavtaler kunne omfatte teknisk og grønn infrastruktur, boligpolitiske tiltak, krav til bygningers utforming og eventuelle andre tiltak som er nødvendige for gjennomføring av planvedtak.
 
De tiltak som kreves bekostet av utbygger/grunneier må ligge innenfor det som er forholdsmessig i forhold til utbyggingens størrelse, og i hvilken grad den helt eller delvis utløser behovet for tiltaket.
 
Plan- og bygningsloven § 64b fjerde ledd åpner for at utbygger kan påta seg å forskuttere kommunens utgifter fot et aktuelt tiltak, forutsatt at tiltaket er nødvendig for gjennomføringen av plan.
 
Utbyggingsavtalen skal regulere gjennomføringen av plan, mens innhold og kvalitet for utbyggingsområdet skal fortsatt fastlegges gjennom plan.
 
Forbud mot vilkår om sosial infrastruktur i utbyggingsavtaler
Med hjemmel i de nye bestemmelsene om utbyggingsavtaler i plan- og bygningsloven har departementet fastsatt forskrift om forbud mot vilkår om sosial infrastruktur i utbyggingsavtaler (vedlagt). Forskriften skal hindre at grunneier/utbygger pålegges å finansiere offentlig eid eller drevet infrastruktur, som skoler, barnehager, sykehjem med mer. Bakgrunnen for forbudet er at dette etter, Stortingets syn, er tiltak som skal finansieres over offentlige budsjetter.
 
Forbudet retter seg mot tilbud som det offentlige har plikt til å fremskaffe. Avgrensningen går mot tilbud som retter seg mot de samme brukergruppene, men som ikke er en del av de lovpålagte ytelsene.
 
Forskriftsbestemmelsens andre ledd forbyr også forskuttering av, lån eller andre kredittytelser. Forbudet omfatter alle former for verdioverføring fra grunneier/utbygger til det offentlige, men finansiering på alminnelige markedsmessige vilkår vil være tillatt.
 
Plan- og avtaleprosessen etter det nye regelverket
Den nye regelverket skal sørge for at berørte tredjeparter skal få sine interesser vurdert og vektlagt i avtaleprosessen. For å sikre at avtalen ikke binder opp planvedtak kan ikke avtalen vedtas bindende av kommunen før planen for området er vedtatt, jf. § 64c femte ledd.
 
Etter plan- og bygningsloven § 64c første ledd skal kommunen kunngjøre oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. Forslag til utbyggingsavtale skal ligge ute til offentlig ettersyn i 30 dager. Når avtalen er inngått avtale skal denne kunngjøres.
 
Utbyggingsavtale kan enten fremforhandles parallelt med planarbeidet, når planforslag har vært ute til høring og offentlig ettersyn eller i forbindelse med byggesak og gjennomføring av rekkefølgekrav i tidligere vedtatt plan.
 
I forbindelse med oppstartmøte i henhold til plan- og bygningsloven § 30 bør behovet for utbyggingsavtale drøftes. Videre bør innhold og rammer for forhandlingene drøftes, og det bør vurderes om på hvilken måte avtaleprosessen skal legges opp i forhold til planprosessen.
 
Dersom en utbyggingsavtale må endres gjelder de samme saksbehandlingsreglene, jf. § 64c fjerde ledd. Der partene avtaler justeringer innenfor rammene i den opprinnelige avtalen, er det ikke grunn til å følge saksbehandlingsreglene. Mindre endringer i utbyggingsavtale vil på samme måte som mindre vesentlig endring i reguleringsplan ikke utløse krav om ny prosess etter § 64c.
 
Delegasjon
Det foreslås at myndighet til å undertegne utbyggingsavtaler delegeres til Rådmannen.
Rammene for Rådmannens kompetanse reguleres av dette vedtaket, evt. med senere endringer.
 
I kommeunes videre arbied med utbyggingsavtaler vil det legges opp til en samordnet prosess mellom reguleringsplan/bebyggelsesplan og eventuell utbyggingsavtale. Utbyggingsavtalen vil i dette regimet ligge ved planen ved politisk behandling. Innholdet i avtalen vil på dette tidspunktet være et resultat av forhandlinger mellom partene. Avtalens innhold vil kunne være gjenstand for drøfting, men det kan ikke forventes at avtalen kan endres uten at motparten kompenseres forholdsmessig for dette.
 
Vi har i dag enkelte utbyggingsområder som er ferdig regulert, men ikke utbygd. I en overgangsfase må derfor utbyggingsavtalen fremforhandles separat. I forhold til disse avtalene er det ikke noen fastlagt prosedyre for politisk gjennomsyn av avtalen før undertegning. Så langt vi har oversikt ser dette ikke ut til å omfatte vesentlige utbyggingsområder. Avtalene vil derfor i liten grad medføre forpliktelser for kommunen. Det foreslås derfor at rådmannen kan undertegne avtaler uten forutgående politisk behandling dersom avtalen ikke medfører vesentlige omprioriteringer for kommunen, eller økonomiske forpliktelser utover kr 2 000 000,-.