A A A
Tema+kommunestyrevalg

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Fristen for å levere listeforslag er 1. april kl. 12:00

Hvilke partier kan stille liste etter forenklet regelverk ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019?

Nye partier som ønsker å stille liste til valg, må som regel oppfylle visse krav om oppslutning. Dette gjør de ved å samle et visst antall underskrifter. Etablerte partier slipper derimot å gjennomføre denne prosessen for hvert valg dersom de oppfyller kravene i valgloven om forenklet regelverk. Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 vil det gjelde for partier som ved stortingsvalget i 2017 enten:

 • fikk minst 500 stemmer i et fylke, eller
 • fikk minst 5 000 stemmer på landsbasis

For disse partiene er det tilstrekkelig at listeforslaget blir underskrevet av minst to styremedlemmer i partiets lokalorganisasjon i vedkommende sin kommune eller fylke. Underskriverne må ha stemmerett i valgdistriktet.

Oversikt over partier som kan stille etter forenklet regelverk ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019:

 • Arbeiderpartiet
 • Demokratene
 • Fremskrittspartiet
 • Helsepartiet
 • Høyre
 • Kristelig Folkeparti
 • Liberalistene
 • Miljøpartiet De Grønne
 • Partiet De kristne
 • Pensjonistpartiet
 • Piratpartiet
 • Rødt
 • Senterpartiet
 • SV – Sosialistisk Venstreparti
 • Venstre

Veiledning til å fylle ut listeforslag

Hvor mange navn skal stå på listen i Alta?
Det skal velges 35 kommunestyrerepresentanter fra Alta ved kommunestyrevalget 2019. Det betyr at i henhold til valglovens § 6-2 nr 1, skal det være minst 7 og maksimum 41 navn på listene. Listen skal underskrives av to tillitsvalgte.
Forhåndsprioriterte kandidater i Alta
Det er lov å forhåndsprioritere inntil 6 personer på listen. Disse kandidatene skal stå først på listeforslaget og skrives med fete bokstaver, kursiv eller store bokstaver for å skille seg ut fra de øvrige. Kandidatene som er prioritert får et stemmetillegg som tilsvarer 25% av det antall velgere som har stemt på listen (partiet).
Hvem har stemmerett? 
Stemmerett ved stortingsvalg har norske statsborgere som fyller 18 år innen utgangen av valgåret, og som noen gang har vært folkeregisterført som bosatt i Norge. Det siste vilkåret gjelder ikke for ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand.

Stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg har alle de som er stemmeberettiget ved stortingsvalg. I tillegg har nordiske statsborgere (Sverige, Island, Danmark, Finland) stemmerett dersom de ble registrert som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret. Andre utenlandske statsborgere har stemmerett dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt i landet sammenhengende de siste tre årene før valgdagen.

Hvem er valgbar og har plikt til å ta i mot valg?
Utgangspunktet er at alle som har stemmerett ved et valg også er valgbare og forpliktet til å ta i mot valg. Enkelte personer er imidlertid utelukket fra valg på bakgrunn av at de innehar offentlige posisjoner/stillinger som av prinsipielle grunner ikke bør kombineres med verv som folkevalgt. Det er også på nærmere bestemte vilkår adgang til å søke fritak fra valg.
Stortingsvalg
Valgbar og pliktig til å ta i mot valg er personer som har stemmerett ved valget, og som ikke er utelukket eller fritatt.
Kommunestyrevalg
Alle som har stemmerett ved kommunestyrevalget, og som på valgdagen er registrert bosatt i Alta, og som ikke er utelukket eller fritatt kan stille til valg. 

 

Valgdirektoratet har utarbeidet en mal for innlevering av listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019. Malene finner du i bunnen av denne artikkelen. Det er ikke et krav at de som stiller liste bruker denne malen, men den gjør det enkelt å oppfylle valglovens krav til et listeforslag. Bruk av malen letter også arbeidet for valgmedarbeidere i kommunene og fylkeskommunene når de skal behandle listeforslagene.

Resten av denne veiledningen tar utgangspunkt i at malen fra Valgdirektoratet blir brukt.

Formelle krav og frister

Det er lurt å merke seg noen formelle krav og frister:
Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen de ønsker å stille til valg i.

 • Frist for å levere listeforslaget er 31. mars kl. 12.00. På dette tidspunktet må listeforslaget ha ankommet kommunen eller fylkeskommunen. Siden 31. mars 2019 faller på en søndag, er innleveringsfristen forskjøvet til 1. april 2019 kl. 12.00.
 • For partier og grupper som ikke kommer inn under reglene om forenklet behandling, må det samles inn et visst antall underskrifter på listeforslaget fra personer med stemmerett i det valgdistriktet listen skal stille.
 • Underskriftene er underlagt taushetsplikt og skal ikke offentliggjøres
 • En oversikt over kandidatenes fødselsdato må følge ved listeforslaget

Utfylling av listeforslag

Ferdig brettet består malen av to sider. På siden med listekandidater skal følgende stå:

 • Listeforslagets overskrift
 • Hvilket valgdistrikt (kommune) det tilhører
 • Hvilket valg det gjelder for
 • Kandidatene som stiller til valg

På påfølgende side skal listeforslaget underskrives. Den som skriver må føre opp:

 • Fullstendig navn
 • Bostedsadresse med postnummer
 • Fødselsdato
 • Signatur

Alle som stiller listeforslag skal ha en tillitsvalgt og en varatillitsvalgt. Ved behov, skal de tillitsvalgte ha myndighet til å forhandle med valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen om endringer på listeforslaget. Hvem dette er, skal oppgis på listeforslaget:

 • Før opp «tillitsvalgt», eller «vara» ved navnet til vedkommende
 • Dette bør være de to øverste underskriftene.
 • Dersom flere underskrivere skal fungere som tillitsvalg, med mulighet til å trekke tilbake listeforslag, bør dette også oppgis i listeforslaget. Kontaktopplysninger til de tillitsvalgte bør oppgis

Hvis listeforslaget ikke er gyldig, skal valgmyndigheten og listestilleren forsøke å få listeforslaget i samsvar med loven.

Maler for innlevering av listeforslag

Kommunestyrevalget med inntil 73 kandidater (A4)

Skjema