A A A
Kommuneplanutsnitt

Kommuneplanens arealdel

Offentlig ettersyn av planforslag

Planutvalget vedtok i møte den 30.01.2019, saksnr. PS PLN 1 /19, at forslag til kommuneplanens arealdel for Alta legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan-og bygningslovens § 11-14.

I sin behandling vedtok planutvalget noen endringer i planforslaget. Disse fremkommer i punkt 3 i protokollen. Endringene er innarbeidet i planforslaget som nå legges ut til offentlig ettersyn. Under høringsperioden vil administrasjonen starte opp arbeidet med et utbyggingsprogram for boliger (punkt 2 i protokollen), slik at et utkast er klart til sluttbehandling av kommuneplanens arealdel.

Protokoll fra planutvalgets behandling
Sakfremlegg til planutvalget

Plankartet finnes både i PDF og i digital versjon. Det digitale plankartet finnes her: https://geodata.alta.no/temakart/kommuneplan_2019_2030/kommuneplan_2019_2030.html

Merknader og innspill til planforslaget sendes skriftlig til Alta kommune v/avdeling for samfunnsutvikling, postboks 1403, 9506 Alta eller postmottak@alta.kommune.no.

Høringsfristen er fredag 12. april 2019.

I løpet av uke 12 og 13 vil det gjennomføres fem folkemøter rundt om i kommunen. Når dato og tidspunkt er satt, vil disse annonseres særskilt.

Planens dokumenter er tilgjengelig i papirversjon på servicetorget på Rådhuset, og på Alta bibliotek. Dokumentene kan også lastes ned her:

Plankart Alta by, M 1:10 000
Plankart Kommunen, M 1:100 000
Bestemmelser og retningslinjer
Planbeskrivelse 

Vedlegg til bestemmelser og retningslinjer:

 1. Planer som oppheves, og planer som fortsatt skal gjelde
 2. Boligpotensiale i plan
 3. Parkeringsbestemmelser
 4. P-plasser i planen
 5. Oversikt over nye veier i planen
 6. Lekeplassnorm 2018
 7. Frikjøp Lekeplasser
 8. Frikjøp parkering
 9. Skilt og reklame
 10. Tilknytningsplikt til fjernvarme
 11. Innholdet i utbyggingsavtaler
 12. Spredt bebyggelse i LNFR

Vedlegg til planbeskrivelsen:

 1. Innspill ved varsling
 2. Samiske interesser (2011)
 3. Fortettingskart

Skjema