A A A

Kommunale gebyrer (vann- og avløpsabonnement, renovasjon, feie- og slamgebyr)

Generelt om tjenesten

Tema

- Bolig og eiendom
- Kjøp og salg
- Eiendom og tomter
- Vann og avløp
- Skatter og avgifter
- Offentlige avgifter
- Natur og miljø
- Avfallshåndtering

Beskrivelse

For bygning som er påkoblet Alta kommunes vann- /avløpsledningsnett skal det innbetales et årlig gebyr til Alta kommune. Gebyret består av et fast beløp og en forbruksdel beregnet etter bruksarealet på bygningen. Vann- og avløpsgebyret reguleres hvert år.

Alta kommune har ansvaret for innsamling av renovasjonsavfall for kommunens private husholdninger. Kommunestyret har delegert avfallshåndtering til det interkommunale selskap Vefas Iks eid av Alta, Loppa, Kautokeino og Hasvik.

VEFAS driver avfallshåndtering i selskapets medlemskommuner, og arbeider for innsamling, avfallsminimering, ombruk, gjenvinning og forsvarlig sluttbehandling av avfallet.

Alle husstander/boenheter i Alta kommune skal være med på renovasjonsordningen og  betale et årlig renovasjonsgebyr. Renovasjonsgebyret reguleres hvert år.

Alta kommune har ansvaret for tømming av private slamavskillere/septiktanker. Entreprenør Vefas Retur er innleid til å utføre selve tømmingen. Abonnenten betaler årlig septikgebyr for utført tjeneste. Septikgebyret reguleres årlig.

For eiendommer med fast bosetning og ildsted feies pipen årlig. Arbeidet utføres av Alta brannvesen. Abonnenten betaler årlig feieavgift. Feiegebyret reguleres årlig.

Alta kommune har alle kommunale gebyrer i en samlefaktura og fordeler gebyrene i 4 like terminer.

Målgruppe

Private husstander, fritidsbolig, næringsbygg, statlige- og kommunale bygg.

Kriterier/vilkår

Alle registrerte abonnenter har krav på at kommunen oppfyller sine forpliktelser i henhold til renovasjon, slam, feiing, kommunal vann- og avløpsforskrift, og øvrige regelverk. Dette forutsetter at abonnent har oppfylt sine forpliktelser i henhold til samme regelverk.

Vilkårene reguleres gjennom:

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer

Forskrift for renovasjon- og slam

Retningslinjer for hytte- og fritidsrenovasjon

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Pris for tjenesten

Les gjeldende gebyrregulativ

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

___
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Kommunalteknikk
Telefon:78455000

Andre opplysninger