Kartlegging og risikostyring

Arbeidsmiljøloven kap.3 krever at arbeidsgiver driver et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.

I Alta kommune vil vi sikre et godt arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid ved følgende kartleggingsmetoder:

  • risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)
  • vernerunder
  • medarbeidersamtaler / utviklingssamtaler
  • medarbeiderundersøkelser
  • HMS-møter
  • personalmøter
  • HMS-befaringer ved behov, men minimum en gang pr. år

Vi ser at det er en dreining mot at HMS-arbeidet i større grad dreier seg om psykososiale og organisatoriske forhold i arbeidsmiljøet. Det er behov for å ha større fokus på de mellommenneskelige forhold.

§ 4-3 i Arbeidsmiljøloven regulerer kravene til det psykososiale arbeidsmiljøet.

Nedenfor kan du klikke deg inn på noen av kartleggingsmetodene:

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Skjema for vernerunde