Kartlegging og kartleggingsverktøy

I Forskriften om systematisk helse-, miljø –og sikkerhetsarbeid i virksomheter  §5 sies det blant annet at:

«Virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Kartleggingen må dokumenteres skriftlig»

Alta kommune bruker disse kartleggingsverktøyene for det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet:

Medarbeiderundersøkelse 
Alta kommune bruker verktøyet «Bedrekommune.no» . Undersøkelsen skjer annet hvert år på våren.

Medarbeidersamtale  
Dette er en strukturert samtale. Alta kommune har vedtatt at alle fast ansatte og midlertidige ansatte med mere enn seks mnd. ansettelsesforhold, skal  årlig ha en medarbeidersamtale med sin nærmeste leder.  ( vedtak  AMU 13/7988-1)
Opplegg for gjennomføring se Personalhåndboken 5.2

HMS befaring  
HMS befaring er en del av virksomhetens internkontroll og bør gjøres minst en gang pr. år. Den kan gjennomføres samtidig med at kartleggingen av arbeidsmiljøet skjer. Verneombudet bør delta og det skal skrives rapport fra befaringen.

Kartlegge helse – miljø- og sikkerhetsutfordringer 
Dette er alt fra fysiske forhold til hvordan arbeidet er organisert, hvordan medarbeidere trives og samarbeider. 
Kartleggingsskjema

Kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø
Skjer gjennom medarbeiderundersøkelse, medarbeidersamtale, HMS-møter, IA møter og fraværsrapportering.

Risiko og sårbarhetsanalyse
Risikovurdering / kartlegging er en grundig gjennomgang av hva som kan forårsake skader eller sykdom på arbeidsplassen. Vurdere om det er tatt tilstrekkelige forholdsregler eller om det må gjøres mere for å forebygge . Målet er at ingen skal bli skadet eller syk.

Kjernen i risikovurdering er:
Hva kan gå galt ?
Hva kan vi gjøre for å forhindre det ?
Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer ?

Risiko og sårbarhetsanalyse mal