Gravid

Ivaretakelse og tilrettelegging for gravide arbeidstakere

Kan dialog og bedre tilrettelegging redusere sykefraværet blant gravide? Det ønsker vi å finne ut av gjennom et av tiltakene i regi av Kvalitetskommuneprogrammet. Jordmor og nærmeste leder har en viktig oppgave sammen med den gravide for å finne den beste løsningen slik at det er mulig å stå i jobb så lenge som mulig før fødsel.

For Alta kommune er det viktig å ha en arbeidsgiverpolitikk som tar vare på ansatte i alle livets faser. Derfor ønsker vi i regi av Kvalitetskommuneprogrammet og i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter Finnmark å kunne tilrettelegge arbeidssituasjonen slik at gravide kan være i jobb så lenge som mulig inntil fødselspermisjonen inntreffer.

Med tilrettelegging menes at den gravide har arbeidsoppgaver som gjør at hun ikke pådrar seg helseplager og som forhindrer forplantningsskader. Ved Hålogalandssykehuset, avdeling Harstad, viste et prosjekt fra 2004-2006 at 32 gravide kvinner var 11 uker lengre i arbeid under graviditeten enn det kvinner var i gjennomsnitt før prosjektet ble igangsatt. Erfaringene fra Harstad har vi tatt med oss i planleggingen av prosjektet her i Alta.

Målgruppen er ansatte gravide innenfor skolefritidsordningen i Oppvekstsektoren og flere avdelinger innenfor Helse og sosialsektoren. En av suksesskriteriene har vist seg å være trekantsamtaler mellom den gravide, jordmor og nærmeste leder slik at arbeidstaker blir fulgt tett opp gjennom hele svangerskapet. Den tette dialogen vil gi alle parter økt kunnskap og bevissthet om tilrettelegging for gravide og kan bidra til økt trygghet både for den gravide og for nærmeste leder som har ansvar for tilretteleggingen. I virksomhetene som deltar i prosjektet vil det gjennomføres en kartlegging av risikofaktorer.

Mulige tiltak kan være: - mulighet for å legge seg nedpå / hvile - fritak for belastende oppgaver - alltid ha hjelp til tunge løft / bruke hjelpemidler - organisering av oppgaver / arbeide slik at den gravide unntas fra de tyngste arbeidsoppgavene - tilpasset turnus - omplassering / den gravide som veileder til vikarer, nye medarbeidere - gradert sykemelding, tilretteleggingstilskudd.

Ved utgangen av april 09 hadde 14 gravide blitt 100 % sykemeldt eller 100 % på svangerskapspenger fra graviditetsuke 27,5. Utgangspunktet var uke 24,3; en forbedring på 3,2 uker. Målet er å komme opp i et gjennomsnitt på graviditetsuke 32.

Erfaringene med trekantsamtalene er svært gode, og i disse samtalene oppnår man et nærmere samarbeid mellom leder, jordmor og den gravide.
 
Vi har utviklet flere prosedyrer og retningslinjer som brukes som verktøy i prosjektet.