Innspill til Folkehelsedokument for Alta

Friluftsskole

Alta kommune har samlet inn data fra mer enn hundre ulike indikatorer i Folkehelsearbeidet, positive og negative. Av disse ble 40 utpekt som utfordringer som kommunen ønsket å forbedre. I regi av et folkegruppemøte i mai 2017 ble innsatsen konkretisert til 5 hovedområder. For hver av disse 5 områdene er det nå foreslått målsettinger og strategier.

Dette dokumentet, «Folkehelse i Alta 2017-2019, Del3: Målsetting og strategier», sendes nå på høring både internt i kommunens organisasjon og til eksterne samarbeidsparter.

Innspillene til denne planen må komme oss i hende innen fredag 15. desember. Den skal videre til politisk godkjenning første kvartal 2018 – og vil gjelde ut 2019. Innspill mottas gjerne pr mail til gjaw@alta.kommune.no, evt på annen måte.

Vedlagt er selve dokumentet, men også de to grunnlagsdokumentene for full oversikt over arbeidet så langt.

Oversiktsdokumentet Alta 2016.pdf

Utfordringsdokumentet Alta 2016.pdf

Målsettinger og strategier for Folkehelse i Alta 2016-2019-1.pdf

 

Med vennlig hilsen Alta kommune