breidablikk-barnehage

Informasjon om barnehageopptak

På barnehageportalen kan du se informasjon om alle barnehagene, og med egen innlogging kan du følge status på din søknad. Det er ikke nødvendig å være innlogget for å sende inn en søknad.

Alta kommune har et mangfoldig barnehagetilbud, som ivaretas av kommunale og private barnehager. Det praktiseres samordnet opptak i kommunale og private barnehager i Alta, noe som innebærer at det kun finnes en venteliste. Det kan søkes plass ved inntil 3 barnehager i prioritert rekkefølge, og det registreres en søknad for hvert enkelt barn.

Vi oppfordrer alle som ønsker å søke barnehageplass i Alta til å sende inn en elektronisk søknad. 

Søknadsskjema for barnehageplass

NB! Personer som ikke har et norsk personnummer kan søke elektronisk ved bruk av D-nummer. Er det behov for hjelp med utfylling, ta kontakt direkte til barnehagene

Det praktiseres ett hovedopptak med søknadsfrist 1. mars, ellers i året har vi supplerende opptak ved ledighet.

Hovedopptak
I hovedopptaket tildeles plasser som blir ledige i august til barn med lovfestet rett til plass i barnehage. Man må ha registrert sin søknad innen søknadsfristen for å oppfylle retten til plass.

Foreldre til barn som fyller ett år i september, oktober eller november 2017, også huske å søke innen fristen som er 1. mars 2018. Foreldrene må i søknaden om barnehageplass, oppgi ønsket oppstartsmåned. Selv om retten til plass først vil inntre i september, oktober eller november, kan barnehagene velge å tilby disse barna plass tidligere dersom familiene fremmer et behov for dette.   

Hovedopptaket avsluttes når alle barn med lovfestet rett har fått tilbud, og det åpnes for supplerende opptak.

Supplerende opptak
Etter hovedopptak skjer supplerende opptak gjennom hele året. Barnehageplasser som blir ledige i løpet av året blir fortløpende tilbudt søkere til aktuelle barnehager. Det gjelder også plasser med oppstart i august som er ledige etter at barn i hovedopptaket har fått tilbud. Søknader til barn uten lovfestet rett til plass, og søknader som kommer inn etter søknadsfristen, blir behandlet ved supplerende opptak.

Barnehageloven § 12a. - Rett til plass i barnehage
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Lovfestet rett til plass gjelder ikke ved supplerende opptak og det sendes ikke ut avslagsbrev.

Opptakskriterier
Barnehageplass tildeles etter fastsatte opptakskriterier. Kommunale og private barnehager har ulike opptakskriterier. Les mer om gjeldende opptakskriterier og krav til dokumentasjon i vedtektene.

Gruppe 1:        Barn med nedsatt funksjonsevne og barn med vedtak etter barnevernslovens §§ 4-12 og 4-4 (gjelder også barn under 1 år)
Gruppe 2:        Barn fra familier som har store belastninger på grunn av funksjonshemming eller varig sykdom hos foresatte eller søsken
Gruppe 3:        Minoritetsspråklige barn
Gruppe 4:        Søsken (som bor på samme adresse)
Gruppe 5:        Barn av enslig forsørger som er i arbeid eller utdanning, eller som aktivt søker arbeid eller utdanning
Gruppe 6:        Barn av kommunalt ansatte i stillinger som er vanskelig å få besatt
Gruppe 7:        Øvrige barn

Opptaksmyndighet og saksgang
Opptaksmyndighet i kommunale barnehager ligger hos kommunalleder etter innstilling fra styrer. I private barnehager ligger opptaksmyndighet hos styrer/daglig leder. Foresatte får fortløpende tilbakemelding om at søknaden er registrert. Vi regner med at hovedopptaket er ferdig før påske, og tilbudsbrev/svarbrev sendes ut til registrert e-post adresse. Klagefrist utløper i uke 14.

Søknader registreres etter kommunale opptakskriterier. Mottatt søknad vurderes i henhold til opptakskriterier for Alta kommunes barnehager eller den enkelte private barnehages opptakskriterier/opptakskrets (f.eks. bedriftstilhørighet, andelshavere, studenter, medlemskap).

Klagerett
Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass. Søker kan også klage dersom søker verken får sitt første eller andre ønske oppfylt. Klagen må fremsettes skriftlig til kommunen, og må nevne den avgjørelsen det klages over og de grunner klagen støtter seg til. Kommunen skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til, herunder alltid forelegge klagen for barnehageeier.

Om kommunen ikke tar klagen til behandling eller gir klageren medhold, skal kommunen sende klagen til klageinstansen: Alta kommunale klagenemnd.