www.alta.kommune.no

Helseavdelingen

Generelt om avdelingen:

Helseavdelingen er inndelt i følgende tjenesteområder: sykestua, fødestua, legevakta, Sentrum Legepraksis og Nordlys Legesenter. I tillegg er Elvebakken legesenter en privat organisatorisk enhet hvor legene også har kommunale oppgaver.

Sykestua utfører spesialisthelsetjenester innenfor flere områder. Sykestua har beredskapsfunksjoner, utfører behandling av ”enklere” medisinske tilstander, behandler akutte tilstander hos eldre, utfører rehabilitering samt terminalbehandling og pleie. Sykestua handterer pasienter som innlegges øyeblikkelig eller elektivt fra hjemmet, pasienter som overføres fra sykehus eller som skal innlegges sykehus og som handteres på sykestua i påvente av forsvarlig transport. Videre utøves kreftbehandling og dialyse.

Fødestua tilbyr svangerskapsomsorg og fødselstilbud for gravide. Svangerskapsomsorgen er lovpålagt og et kommunalt ansvar. Fødselstilbudet er lovhjemlet i spesialisthelsetjenesten.
Svangerskapsomsorgen utøves 5 dager i uka og består i undersøkelser, forberedelse til foreldrerollen, kontroller og veiledning av gravide. 

Fødestua består av 4 fødesenger og er bemannet av 8 jordmødre i 6,5 stillinger. Her tilbys fødsler til de som er selektert til å føde ved fødestua i Alta.  Det vil også være situasjoner der ikke-selekterte gravide føde på fødestua. I tillegg tilbys følgetjeneste av jordmødre til fødende som skal til sykehus. Fødestua tilbyr også barsel for de som har født på Hammerfest sykehus. Fødestua har svært ofte også fedre innlagt sammen med mor i barselperioden, men far registreres ikke under liggedøgn. Alle får tilbud om det såfremt fødestua har kapasitet.
Jordmødrene tilbyr svømming for gravide ved Helsebadet i Alta en gang pr. uke. Jordmødrene driver sammen med helsesøstrene Ungdommens Helsestasjon.

Sentrum Legepraksis har 9 fastleger turnuskandidat. Legene driver privatpraksis, leier lokaler, utstyr og personell fra Alta kommune. Sentret tilbyr tjenester til ca 8000 innbyggere i kommunen. I tillegg til legepraksisen yter Laboratoriet tjenester for spesialistpoliklinikken, sykestua, sykehjem og hjemmetjenestene. Sykepleierne går i rullerende turnus med legevakta. Avdelingssykepleier og økonomiansvarlig sekretær har oppgaver både på legevakt og Sentrum Legepraksis. To av sykepleierne utgjør kommunens diabetesteam (80 % stilling) sammen med en fastlege. Sekretærene er fortsatt tillagt oppgaver innenfor postbehandling, publikumsinformasjon som de fortsatt utfører i påvente av iverksetting av Servicetorget.

Nordlys Legesenter har 6 fastlegehjemler turnus. Legene driver privatpraksis, leier lokaler, utstyr og personell fra Alta kommune.

Elvebakken Legesenter ble åpnet i 2006, er 100 % privatisert og har 4 fastleger og turnuslege. 

Legevakta er ansvarlig for akuttberedskapen i Alta kommune og utøves 24 t. i døgnet. Alle fastleger inngår i driften. På dagtid utøves tjenesten av en fastlege turnuslege. Legevakta er betjent av sykepleiere.  Sykestuas personell betjener legevakta på natt.

Ledelse:

Avdelingsleder Gøril Karlsen.
Legg til i favoritter Sett som startside Kontakt oss!