Utbyggingsavtaler

Plan- og bygningsloven definerer utbyggingsavtale som en avtale mellom kommunen og grunneier eller utbygger om utbygging av et område jf. pbl. kap. 17.

Utbyggingsavtalen gjelder gjennomføring av en konkret arealplan etter plan- og bygningsloven. Avtalen kan blant annet gå ut på at grunneier eller utbygger skal besørge eller helt eller delvis bekoste tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak.

Loven krever eget vedtak i kommunestyret om bruk av utbyggingsavtaler.
Slikt vedtak ble gjort i Alta kommune i sak PS 74/06

Kommunen skal kunngjøre oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. Forslaget til utbyggingsavtale skal legges ut til høring. Når utbyggingsavtale er inngått skal avtalen kunngjøres. Utbyggingsavtaler kan ikke påklages. 

Inngåtte/vedtatte avtaler:

- Markveien 57-Planid:20050034-Tiltakshaver Bjøro utvikling AS, signert 14.9-2017

- Alta sentrum C4 -Planid:20160001 –Tiltakshaver Mark Eiendom A/S, signert 21.6.2017

- Aspemyrabrinken boligfelt – Planid:20130004-Tiltakshaver SB2-Eiendom A/S, signert 6.3.2017

- Bossekop brygge – Planid:20110012-Tiltakshaver Habil utbygging A/S, signert 13.2.2017

- Rishaugbakken boligområde-Planid:20080012 – Tiltakshaver Byggmester Geir Svendsen AS

- Thomasbakken sør-boligfelt –Planid:20110013 -Tiltakshaver Medicum Utvikling A/S

- Grensebakken-boligfelt-20050025-Alta-Vest-AS –signert-22-6-2015

- Breverud-boligfelt Planid 20070023 Utb-avtale Peab 19-5-15

- Kjellerbygget -2Reg A/S, signert 27.6.2014-sak 14/3380

Breverudmyra - Bossekop ungdomslag justert avtale av 09.08.07, signert 14.04.11, sak 11/2086

Bergstien - Malmveien - Nielsenkaia AS signert 12.10.07, sak 11/2096

Rafsbotnlia- Bjørnfjell- Sarves AS signert 09.06.08, sak 11/2097

Tollevika utbygging - ABBL signert 02.10.09, sak 11/2098

Thomasbakken 27/100 og 583 - Jørn Hansen signert 06.04.10, sak 11/2099

Saga B3 - Berg utvikling AS (28/269 og 374) signert 30.04.10, sak 11/2100

 
 
 
 

Igangsatte avtaler:

- Holstbakken-Øst boligfelt – Planid 20050041 – Tiltakshaver Re-eiendom A/S
- Prestegårdsbakken boligfelt-Planid:20050029-Tiltakshaver Alta boligprosjekt AS
- Lyngsvingen Elvebakken - Tiltakshaver Byggmester Jørn Hanssen A/S
- Alta nærsykehus – gnr.28 bnr.132-Tiltakshaver Finnmarkssykehuset HF
- Thomasbakkvn nr .5 og 9 -Planid:20120014-Tiltakshaver Pettersen Eiendom & Consulting AS


Andre avtaler opprettet som grunneier:


Annet
 
 
 
 
Vedlegg til de enkelte avtalene kan fremskaffes etter forespørsel.
Ved spørsmål om avtalene vennligst kontakt Oddvar Kr. Konst, 78 45 51 32, Kommunalleder for samfunnsutvikling.