Hyttetomter

Generelt om tjenesten

Tema

- Bolig og eiendom
- Byggesak
- Kjøp og salg

Beskrivelse

Alta kommune disponerer selv ingen arealer som er avsatt eller regulert til fritidsformål. I kommuneplanens arealdel er det avsatt områder for fritidsbebyggelse. Dersom man ønsker å fradele eller bygge hytte i Alta kommune finnes det i utgangspunktet to muligheter for å få dette til.

Målgruppe

For de som går med planer om skaffe seg hyttetomt i Alta kommune.

Kriterier/vilkår

1. Områder som i kommuneplanens arealdel er avsatt til LNF-området hvor spredt fritidsbebyggelse tillates (Områdene er avmerket/avgrenset på kartet (kommuneplanens arealdel) og er hovedsak lokalisert langs begge sidene av Altafjorden). I disse områdene kan tomt fradeles eller oppføring av hytte skje etter søknad til kommunen. Områdene kan bygges ut i samsvar med kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer (se vedlegg 2, side 39 og 40). Prinsippet om ”først til mølla” gjelder. Det er den aktuelle grunneieren som skal fremme søknaden ovenfor kommunen. Dersom Finnmarkseiendommen er grunneier skal søknaden sendes til Finnmarkseiendommen i Vadsø. Finnmarkseiendommen oversender søknaden til kommunen for behandling etter plan- og bygningslovens bestemmelser.

2. Områder som i kommuneplanens arealdel er avsatt til fritidsformål med krav om utarbeidelse av reguleringsplan. (Områdene er avmerket på kartet (kommuneplanens arealdel) og er lokalisert både nært sjø og til innlandsområder). Der reguleringsplan er utarbeidet vil hyttetomt kunne kjøpes direkte fra grunneier. I de tilfeller der Finnmarkseiendommen er grunneier, vil tomtene bli tildelt ved loddtrekning. Loddtrekning skjer etter at tomtene har vært utlyst i media og det er fremmet søknad på hyttetomt. I tillegg til ovennevnte kan private grunneiere i medhold av plan- og bygningslovens § 30 fremme forslag om regulering av sin eiendom til fritidsformål. Før slikt reguleringsarbeid igangsettes bør reguleringsspørsmålet forelegges kommunen som kan gi råd om planen bør utarbeides og kan bistå planarbeidet.

Partnere

Finnmarkseiendommen

aaa

Lover og retningslinjer

___
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicesenteret
Telefon:78455000
Epost:servicesenteret@alta.kommune.no
Postadresse:Postboks 1403 9506 ALTA
Besøksadresse:Rådhuset Sandfallveien 1 9510 ALTA

Andre opplysninger

Gyldig til2017-12-31