A A A
lov og rett

Høring - Regler for godtgjøring av folkevalgte

Lov om kommuner og fylkeskommuner av 22. juni 2018 nr. 83 ( kommuneloven ) trer i kraft fra og med det konstituerende møte i det enkelte kommunestyret ved oppstart av valgperioden 2019 – 2023.

I Alta kommune er det konstituerende møtet berammet til 22. oktober 2019.

Den nye kommunelovens kapittel 8 inneholder bestemmelsene om rettigheter og plikter for folkevalgte. I forhold til dagens kommunelov er det et nytt krav om at deler av kommunens godtgjøringsregler må fastsettes som lokal forskrift i henhold til reglene i forvaltningsloven, og ikke som reglement. 

En tverrpolitisk gruppe har laget et utkast til Forskrift om regler for godtgjøring av folkevalgte i Alta kommune.

Kommunen legger med dette forskriftsutkastet på høring.
 

Frist for å sende inn høringssvar er 31 august 2019

Høringen er åpen slik at alle som ønsker kan komme med innspill. 

Høringssvar sendes skriftlig pr e- post til postmottak@alta.kommune.no

eller som brev til Alta kommune, postboks 1403, 9506 Alta. Merk saken «Høring - Regler godtgjøring folkevalgte»

Høringssvaret kan også sendes inn elektronisk her

Skjema