System for helse, miljø og sikkerhet i Alta kommune

Alta kommune har i 2014 vedtatt ny arbeidsgiverpolitikk, hvor et av hovedområdene er Helse miljø og sikkerhet:

«Alta kommune skal på både kort og lang sikt opptre inkluderende overfor medarbeiderne. Dette innebærer fokus på forebyggende HMS-arbeid og mulighetene for tilrettelegging rundt livets ulike faser. Ytre miljø, sikkerhet og organisatoriske/psykososiale faktorer i arbeid må ha nødvendig oppmerksomhet i vårt totale HMS og IA-arbeid.

Mål: Alta kommune fokuserer på HMS, inkluderende arbeidsliv og nærvær.
• Alta kommune gjennomfører målinger av medarbeidertilfredshet hvert andre år, hvor vi bruker verktøyet www.bedrekommune.no. Her har vi en målsetting om totalt sett å ligge høyere på disse målingene enn landsgjennomsnittet.
• I Alta kommune skal alle ledere og ansatte medvirke til at bestemmelsene i gjeldende lov- og avtaleverk innen HMS- og IA-avtalen oppfylles.»

HMS-systemet i Alta kommune skal bidra til:
- At alle arbeidsplasser og lokaler innrettes slik at arbeidssituasjonen er helsefremmende, sikker og meningsfylt
- At medarbeiderne trives og tar medansvar for helse, miljø og sikkerhet.
- At nærværet når måltall i overordnet IA-plan
- Å sikre at alle med arbeidsgiveransvar innehar nødvendig kompetanse innen HMS
- Vern av ytre miljø
- Å bygge opp Alta kommunes omdømme.