Hjemmehjelp

Generelt om tjenesten

Tema

- Omsorg, trygd og sosiale tjenester
- Omsorgstjenester

Beskrivelse

Du kan søke om hjemmehjelp hvis du trenger praktisk hjelp til rengjøring og handling.

Det kan dreie seg om hjelp til å bestille husholdningsvarer, eventuelt få disse levert på døren, å få levert varm middag eller kald middag for oppvarming, og hjelp til vask av klær, oppvask, husvask og vask av vinduer.

Det er kommunen som i samarbeid med deg bestemmer hvilke tjenester som skal gis. Målet er at du skal være i stand til å bo hjemme.

Kriterier/vilkår

Du har krav på bistand hvis du ikke kan dra omsorg for deg selv eller er avhengig av praktisk hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Du har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemning eller av andre årsaker. 

Pris for tjenesten

Egenbetaling for hjemmehjelp/praktisk bistand gjeldende fra 01.05.17
Satsene beregnes etter alminnelig inntekt før særfradrag (inntektsgrunnlag):

Inntil 2 G (kr. 187 268)

Kr. 200,- pr. mnd

2-3 G (187 268 – 280 902)

Kr. 678,- pr. mnd

3-4 G (280 902 – 374 536)

Kr. 1 362,- pr. mnd

4-5 G (374 536 – 468 170)

Kr. 2 020,- pr. mnd

Over 5 G (468 170 - oppover)

Kr. 2 719,- pr. mndSelvkost kr.318,- pr. time (hvis 2 timer eller mindre) Selvkost beregnes i de tilfeller hvor tjenestemottaker har lite hjelp, og selvkost for antall timer forbrukt i en enkelt måned, blir mindre enn egenandelen iflg. abonnementsordningen som gjelder som hovedregel i Alta kommune.

Folketrygdens Grunnbeløp: kr 93 634,- pr 01.05.2017

 

aaa

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen , Helse- og sosial v/servicekontoret, Markveien 29-33, (inngang tannlegen) telefon 78455400 for å få søknadsskjema og hjelp til å søke om hjemmehjelp, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.
 

Skjema

Søknadsskjema Helse og sosiale tjenester

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknaden sendes til

Helse- og sosial
Servicekontoret
Postboks 1383
9506 Alta

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Omsorgsavdelingen
Telefon:78455400
Epost:postmottak.hs@alta.kommune.no
Postadresse:Alta kommune, Helse- og sosial Postboks 1383, 9506 Alta
Besøksadresse:Alta helsesenter, Markveien 29-32

Ansvarlig enhet

Avdeling:Omsorgsavdelingen
Telefon:78455400
Epost:postmottak.hs@alta.kommune.no
Postadresse:Alta kommune, Helse- og sosial Postboks 1383, 9506 Alta
Besøksadresse:Alta helsesenter, Markveien 29-32
Åpningstid:Sommertid 15.05 - 30.09 kl. 08 - 15 Vintertid 1.10 - 14.05. kl. 08 - 16

Andre opplysninger

Gyldig til2017-12-31