A A A

Helsestasjon

Generelt om tjenesten

Tema

- Helse
- Helsetjenester
- Barn og familie
- Barn og ungetjenesten Helsesøster

Beskrivelse

Helsestasjonen for barn følger barnet fra fødsel til skolealder. På helsestasjonen får du:

 • svangerskaps- og barselomsorg og annen helseundersøkelse, rådgivning, oppfølgning og henvisning ved behov,
 • opplysning individuelt eller i grupper, herunder bidra til å forebygge ikke-smittsomme sykdommer og samlivsveilednings- og foreldreforberedende arbeid,
 • helsefremmende og forebyggende psykososialt arbeid,
 • kartlegging for å avdekke risiko for fysiske og psykiske vansker/problemer og skjevutvikling, herunder ha særlig oppmerksomhet på å forebygge, avdekke og avverge vold, overgrep og omsorgssvikt, og sørge for tilbud om nødvendig oppfølging og hjelp,
 • tilbud om hjemmebesøk til mor etter fødsel og hjemmebesøk til nyfødte,
 • oppsøkende virksomhet til barn og familier med behov for ekstra oppfølging,
 • prevensjonsveiledning, samt rekvirering av prevensjonsmiddel,
 • samarbeid om habilitering og rehabilitering av barn med spesielle behov, herunder kronisk syke og funksjonshemmede, samt samarbeid om utarbeiding av eventuell individuell plan,
 • informasjon og tilbud om vaksinasjon i tråd med Barnevaksinasjonsprogrammet, jf. § 7,
 • styrking av unges autonomi og ferdigheter i å mestre sin hverdag og forhold knyttet til deres fysiske, psykiske og seksuelle helse og
 • råd og veiledning i forhold til fysisk, psykisk og seksuell helse tilpasset ungdoms behov.

Målgruppe

Gravide, barselkvinner, foreldre til nyfødte, barn i alderen 0-5 år. Barn og ungdommer opp til 20 år tilhører også målgruppen for helsestasjonen, men som oftest gjennom skolehelsetjenesten eller helsestasjon for ungdom. 

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere

 • Foreldre
 • Fastlege
 • Jordmor
 • Fysioterapeut
 • PPT
 • Barnevern
 • Tannhelsetjenesten
 • Spesialisthelsetjenesten
 • Skole/barnehage
aaa

Lover og retningslinjer

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2
Smittevernloven § 3-8
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7
Forskrift om helsestasjon og skolehelsetjenesten.

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven
Smittevernloven

Forskrifter

Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Forskrifter

Helsestasjon 0-5 år

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Når du har født, vil helsestasjonen ta kontakt med deg og avtale tid enten for hjemmebesøk eller oppfølging på helsestasjonen. Du vil få innkalling til vaksinasjoner og regelmessige kontroller av barnet ditt. 

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Du kan også klage til fylkesmannen i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.

Skulle det skje ei svært alvorleg hending i samband med tenesta kan du som pårørande eller pasient sende ei varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Telefon:78455325
Epost:postop@alta.kommune.no
Besøksadresse:Markedsgata Parksenteret

Kontaktpersoner

Navn:Tone Dervo
Tittel:Fagansvarlig. helsesøster
Telefon:45396929
Epost:tode@alta.kommune.no

Andre opplysninger

Gyldig til2020-12-31