A A A
Bostøtte

Har du høye boutgifter, men lav inntekt? Du kan ha rett til bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Hvor er bostøttekontoret i kommunen?
Servicesenteret på Alta rådhus, Sandfallveien 1 Telefonnummer 78 45 50 00


Sjekk om du kan få bostøtte http://www.husbanken.no/bostotte/hvem-kan-fa-bostotte/
På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

Se også Husbankens informasjonsvideo om bostøtte

Søk bostøtte http://www.husbanken.no/bostotte/slik-soker-du/
Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Meld fra om endringer http://www.husbanken.no/bostotte/meld-fra-om-endringer/
Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

Klage på vedtak om bostøtte http://www.husbanken.no/bostotte/slik-klager-du-pa-bostotte/
Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket.  

Mer informasjon
Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no http://www.husbanken.no/bostotte/. Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning.

Regelverk
• Lov om bostøtte (http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-08-24-64)
• Forskrift om bustøtte (http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-11-29-1283?q=FOR-2013-12-12-1495)

 

Skjema