Har du en nedgravd oljetank?

I Alta kommune skal alle nedgravde oljetanker kontrolleres. Hvis det oppstår lekkasje er du som tankeier ansvarlig, og kan få redusert forsikringsoppgjør. Hvis tanken ikke er i bruk skal den tømmes for olje, graves opp og leveres til godkjent mottak.

I Alta kommune antas det å være et ikke ubetydelig antall nedgravde oljetanker, hvilket innebærer en risiko for grunnforurensning. Av miljømessige hensyn er det viktig å redusere risikoen så mye som mulig.

nedgravd oljetank eksempelbilde.jpg

Illustrasjonsfoto: Forurensning fra nedgravde oljetanker er en av de største kildene til grunnforurensning i Norge. Kontroll av tanker er med på å forebygge fare for forurensning fra slike tanker.

 

Tilstandskontroll

Hvis du har en nedgravd oljetank på eiendommen krever regelverket at slike tanker skal kontrolleres. I Alta kommune gjelder dette alle nedgravde oljetanker uansett størrelse. Ståltanker skal først kontrolleres etter 15 år, deretter hvert 5. år. Glassfibertanker trykktestes 2 år etter nedgraving, deretter gjennomføres førstegangs kontroll etter 30 år. På forespørsel fra oss må du kunne dokumentere at tilstandskontroll er gjennomført.

 

Nedgravde oljetanker som ikke er i bruk

Hvis tanken ikke er i bruk skal den tømmes for olje, graves opp og leveres til godkjent mottak for farlig avfall. I særlige tilfeller kan vi gi dispensasjon til at tanken rengjøres og fylles med grus i stedet for oppgraving.

 

Meldeplikt

Det er en generell meldeplikt for nedgravde oljetanker i Alta kommune, hvilket betyr at når en tank graves ned skal dette meldes inn til oss. På samme måte skal det meldes inn når en tank tas ut av bruk.

 

Registrering

Alta kommune er ansvarlig for å ajourføre et register med nødvendige opplysninger om nedgravde oljetanker i kommunen. Vi jobber med å kartlegge tanker, men vårt register er ikke fullstendig. Om du har en uregistrert nedgravd oljetank, ta kontakt med Miljø, park og idrett i Alta kommune. De legger tanken inn i vårt register, og er behjelpelig med ytterligere veiledning i regelverket om nedgravde oljetanker.